joi, 9 februarie 2012

Cumnicâtura al Chita


                           Cumnicâtura al Chita
Avde Chita, că ma s-dzăţe,
Că di preasińi multu agiută,
Ma s-ti duţ ca s-ti cumăniţ:
C-aşi faţe lumea tută.
Că-l’i si l’iartă, că-l’i si speală
Iţi s-facă, iţi s-fură.
“Da di mână, ma-i aşiţe, “ 
Aide s-l’au cumnicătură”.
Ş-nă hăryie, ia-lea Chita
Niapirită că-ş si scoală,
Măcă ghine, nu s-agioacă,
Inima s-nu-l’i hibă goală.
L’ia cărliglu, l’ia hăngearlu.
·  Ţi ştii, frate, poa’s lipsească,
Sh-fudzi Chita, imnă calea,
S-duţe omlu s-ayisească
·  “ Ei, afende, bună-ţ oara,
Ţi-adari prefte, cum l’iu treţ?
Vini Chita si-l cumâniţ,
Chita, om di la birbeţ”.
·  “E,. cripatlu” , dzăţe preftul, -“
 Ma pe-ayalea, nu zghilea.
Ia ńi-spune tini prota
S-nu măcaşi ază ţiva?”
·  “Ti măcare maş nu ntreabă, -“
 Cama multu iu si s-ducă,
Maş s-earai di vărnă parte
Si-l vedz Chita cum ş-arucă
Dă-l’i-u, ndeasă di hăryie,
Dă-l’i-u lapti ş-căcimac,
S-hibă altu s-măcă ahătă,
Tu-oara-aţea vrea facă pac”.
·  “Cum dzăts tine”,l’i-u-are preftul –"
Ved că fuşi criştin cu semnu,
S-ti cumânic cum lipseaşte,
Şedz aţia s-l’iau un lemnu”.
S-toarnă preftul, ma nu-i singur,
Ia-lea, ini cu doi soţ –
Nu-ş fu Chita om de-aradă,
Nu-s cumânică că toţ.
·  “Aide, Chita, ai ti tinde, -“
 Tra s-ţă dăm cumnicăturâ’
Fă-s-ţă cruţea ş-fă-te gione.
Strindzi dinţă’i ghine-n gurâ”
Ma lu aştearnă corbul Chita
Şi-l chiseadzâ di băteari
El aravdă, strindze dinţăl’i,
Easte gione, nu-i mul’iare.
Ş-tot lă dzăţe:”Daţ-l’i-u ninti,
Nu-aveţ ńlă, ma trădzeţ,
Poartă `Chita, nu-l’-u fricâ,
Nu-l’i-u fricâ, ma dideţ.
Cumnicaţ-mi căt ma ghini,
Că de zore altă oarâ,
S-mi aduţeare Dumnidzăulu,
S-yină iara Chita-n hoarâ?”.
Şi-l băturâ, şi-l cruirâ,
Păn l’i-umflară ghine chealea.
·  “ Aide tora, oara-ţ bunâ, -“
Du-te, frate, imnă-ţ calea.
·  “Tră ţe, prefte”, greaşte Chita, -“
“Tră ţe maş cumnicătură? “
Nu-aflat om voi ca s-arădeţ,
Ia dideţi-ńi şi fanfurâ”.
·  “A, ş-anafurâ va Chita, -”
Ia, mutrea, că n-agărşim,
Şedz atumţea nica n-oarâ
Ş-cu fanfura s-bitisim”.
Ş-dă-l’i-u prefţăl’i ş-iara dă-l’i-u
Până căndu nu putură;
_” A s-ţă-agiută, scoalâ Chita, -”
Ia ţă deadim şi fanfurâ”.
Fudze frămtu lailu Chita,
Ma multu mortu dicât yiu.
“ Zore lucru cumnicarea, “
Va-s ţăn minte pânâ s-hiu”.
Şi prit cale ş-află Chita
Unâ nveastă ţe-avea ńicu:
“ Bună-ţ oara” , greaşte omlu,
“ Iu cu aistu ficiuric?”
·  “ La bisearică, lai Chita,
Tra să-l’i da cumnicătură,
Lu-am ca lăndzit, di trei dzăle,
Nu va s-bagă ţiva-n gură”.
·  “ Nu ţ-ai minte, lea criştină, -“
Ştii ţe s-dzăţe cumnicari?
Om ca mine, om ca Chita
Ş-iara veade zore mari.
Du-l acasă ficiuriclu,                                      
Că nu ş-easti năs ti ahtări
Iu va s-poată el s-aravdă?
Ninga nu-i gros tu pâltări.
Multu, multu poa-s-ascapă,
Căndu-l’i da cumnicătură,
Ma pute nu-ńi tal’ie mintea                            
S-easă viu di tu fanfură”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu