joi, 9 februarie 2012

Mana di N.T.Suflaru

MANA

- de Nicolae Tănase Suflaru
Nu ari ma dultsi zborù
Nu ari ma mari dorù
Ti unù omù câtu’i tu banâ
Ashi cumù easti zborlu”manâ”…
Di njicù prota omlu greashti
“Manâ”, pânâ ausheshti;
Câ tu lumi can nu ari
Di’ali mani dorù ma mari.
Mana tu lumi ti’adutsi
Mana ti’azburashti dultsi
Cu harauâ ti mutreashti
Pânâ cându ea ti creashti.
Ea ti gioacâ, ea tsâ cântâ
Cu mirachi sh’vreari multâ;
Sh’cându dornji ti mutreashti
Sh’dzâtsi: “Naca s’dizvâleashti!”
Câ âlj njicù shi nu s’ducheashti
Sh’tu somnu njiclu’arâtseashti;
Iarna, noaptea câtu’i mari
Mana angâtanù ti ari.
Mbratsâ mana cândù ti tsâni
Tsâ zburashti zboarâ buni,
Tsâ cântâ cântitsi di somnu
Sh’tsâ oarâ s’ti fats mari domnu…

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu