joi, 9 februarie 2012

Puizii di D.Piceva

VEACLJEA GAIDÂ

- de Dumitru Piceva
Di’unù chiro, di anda horli furâ apreasi
Shi Armânjlji tuts, cu tuti’a lorù fâlcări,
Fudzirâ di aclo tu patruli dzări,
A gaidâljei iho troarâ elù s’asteasi.
Cu boatsi ca’unù suschirù di’fluiarâ’ayisitâ,
Veacljea gaidâ, tsi’ayonjea fu agârshitâ,
N’aräsunâ tu ureclji cu plângu sh’cu dorù
Ca botsli’a aushilorù tsi sh’cânta nâoarâ’coru.
Thâmâsiti hări fluiara a ljei ană
Ditù bana a Armânjlorù di iutsido
Sh’li’alâxi tu cântitsi di dorù sh’di jali
Ca’mistiryiulu’a nimisuratilorù steali.
Gaida’atsea veaclji cu boatsi ca di birbilji
Tsi tâcushi fâr di vreari ti’armâneshtsâlji hilji
Sh’lu’alâsashi Armâniulu oarfânu di’a tău iho
Toarnâ’ti troarâ ti haraua’a ntreglui lao.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu