joi, 9 februarie 2012

RADZATINJ

 RADZATINJ
Unu parmitu ti njits sh’ti mari            
“Candu un trup moari, moari mash un ins
Candu un suflitu moari, murim tuts niheama…”
Ore ‘nj dzasi dada di ahantu chiro s'negu s'ved horili dit Makidunii...Dupa vara trei dzali di cali agiunsh tu una hoara ashtirata pi una dzeana di munti...Mutream n'astanga...n'andreapta...nu videam
var lai omu...hoara dip far di oaminji...Ore, iu s'hiba aici oaminji dzash mini tu mintea
meau..? Ma nitsi nu bitisii minduita ca vidzui cata bitisita di cali una moashi. Shidea mardzina di
cali sh' canda mutrea cata dzeana di munti.
-O la muma ! grii mini, iu sunt oaminjilji? Catse hoara easti goala?
-Cuu, lai ficioru a li mumi ‘nj gri nasa cu ocljilji anlacramats. Ia!  Shedu aua n'cali di cama di
dau njilji di anji sh' tut ashteptu nicuchirilji dit hoara si's-toarna dit munti.
Cand avdzai, dzashu tu mintea meau ca vahi easti fudzita di minti...Ea canda ‘nj-achicasi
minduiarea sh'dzasi ninga unoara, cu boatsea ma sanatoasa
-Di cama di dau njilji di anji fudzira tuts tu munti sh' mi alasara mini s'mutrescu hoara.
-Ama tsi cafta tu munti di ahants anji? antribai mini cu multa nipistupseari.
-Cuuu, lai curbani muma! S'dusira sh' mi alasara ...Ma capsi s’dzaca alti zboara ca lji si
‘nicara tu gurmadzu, sh'acatsa s'planga...
-Muma! grii mini...nj'si featsi njila di nasa cum u videam ca plandzi, stai rahati! Ia, tora va
negu tu munti sh’va s'tsi lji-aduc tuts acasa.
-Cuuu lai ficioru ali mumi ! Ashe s'ts-agiuta Dumidza! A s’ti bashi muma, sh’nj’acatsa
capu cu ‘ndauli manji sh’mi bashe tu franti .
-Ia! Easti 'na mulari atsia tu ubor! ‘nj dzasi muma....Si‘ts da muma sh'un trastu cu pita sh'na
cumata di cashu, sh'na ploschi cu apa aratsi. Haidi! S’nedz ghini!
Aista muma nu easti dip fudzita di minti dzash mini tu mintea meau.
Mi-alinai pi mulari sh’luai calea cata dzeana di munti.Agiunsh tamam candu dipuna soarili sh'
canda vrea si s'ascunda dupa un top di munti.Nu dipunai ghini di pi mulari s'nj-ashteru s'macu niheama pita candu, tsi si'nj veada ocljilji ....sh' nu pistipseamu tsi videam….Cama ‘nclo di mini ...sum un pom ca uscatu...era un om cu capu'ntrocu sh' cu
cicioarili 'ndzeana....ma 'nclo di elu altu...sh' alts ma'nclo....ore nu pistupseam tsi videam....
’Nj fricam ocljlji ma tut atsa videam…una paduri di oaminji cu capu'ntroc sh' cu cicioarli 'ndzeana.
Dzashu ca naca li videam ashe di foami... ma erau tuti di alihira.
Ore, mi sculai di aco di iu eram, mi aprucljai di protu tsi era sum pom...sh’u'l trapsh di cicioari
di scoasi capu din 'ntrocu...
-Ore cari esti tini di mi carteshti? antriba omu..
-Ore tsi fats atsia? antribai mini cu nipistupseari ca tsi videamu...
-CAFTAM RADZATINJI...dzasi elu ...Avem aua di cama di dau njilji di anji tsi caftam radzatinji...sh' aflam multi ma nu shtim cari sunt atseali bunili...
-Ore, Crishtine, dzashu mini, tsi li vrei radzatinjili?  Ia, amu mini pita ...trastu easti ‘nplin di pita di la muma Vanghea.
-Ore, nu caftam radzatinji ti macari...caftam radzatinjili a noasti di la straaushi, ca tricura cama di dau njilji di anji sh'ninga nu li shtim radzatinjili ; s' amisticara cu alti radzatinji sh' nu li udusim dotu ...
              
Candu avdzai tsi dzasi...cadzui niheama pi minduiari…
-Asculta aua! dzash mini, mini vinju s'va dzacu ca shtiu iu sunt radzatinjili. Acljiama'lj tuts nicuchirilj s'dipuna tu hoara ...Va's va-ashteptu la bisearica...Ancalicai pi mulari sh'mi turnai tu hoara sh' chindurii la bisearica.Candu agiunsh la bisearica ira ca piscutidi...Videam stealili cum acatsara
s'chindiseasca tserlu cu lunjinji... alti ma mari alti ma njits sh' canda tuti ‘nj fatseau cu oclju.
 -Nu-am oara mini ti voi tora, dzashu mini taha zburinda cu eali, va s-fatsem muabeti altoara!
Intrai nuntru tu bisearica sh' tsi’nj vidzura ocljilj nu pistupseam...Tuta bisearica ira
amplina cu tseri apreasi.
                                      .
Ore cai li apreasi aisti tseri...? Cai li tsani apreasi? dzash tu mintea meau cu ciuduseari….sh'cum shideam ashe chirut tu minduiari...avdzai una boatsi... ma tsi boatsi... ore canda ‘nj bumbunidza Dimidzalu tish in capu...Ore mi tricura sudarili pi tuti partsili...sh'inima s'nj s'asparga tu cheptu di
ahanta bateari..
-Cari eshti tini atsia? canda bumbunidza ‘na boatsi tu urecljli a meali; sunt cama di dau njilji di anj di candu nu baga varu cicioru tu aista bisearica!
Tora mini tramburam niheama ca nu videam var tsi zbura; avdzam mash aista boatsi ...Mutream di avigara s'vedu cai greashti ma videam mash aumbri tsi canda s'avinau cand pi un mur cand pi alantu...
-“Fa-ti gioni! Fa-ti gioni! Fa-ti gioni!” grii mini cata mini!... ca‘nj vinira tu minti zboarili al papu...
-“Ficioru-al papu, ‘nj dzatsea elu sh’mi giuca pi dzinunclji.  Cashti di ts’intra frica vloara , di
itsido, s'dzats di trei ori: fa-ti gioni! Ore, sh’cu mintea la zboarili al papu dzashu”
fa-ti gioni “di trei ori, sh’ca pit minuni ‘nj fudzi frica. Mi feciu gioni sh’ nj’u feciu boatsea ma
ahandoasa sh'grii:
-Ore, cai greashti? Iu eshti ca's ti vedu? Cari esti tini? Tsi cafts aua tu bisearica?      
-Mini escu preftu Vasili! dzasi elu, ma ninga nu'l videam. Escu preftu di cama di dau njilji di anji tu aista hoara, ma nicuchirilj fudzira tu munti ca s’cafta RADZATINJILI, sh'mi alasara aua ca s’mutrescu bisearica.
“Mari ciudii tsi s’fatsi”…dzatseam mini tu mintea meau…Muma mutreashti hoara sh’preftu bisearica…sh’alants nicuchiri cafta radzatinji…Candu avdzai ca easti preftu a li hoari canda
mi harasii niheama sh'lj grii:
-Ama iu eshti?  Yinu s'ti vedu!
-Lai ficioru, dzasi preftu, mini murii di multu...mash boatsea aramasi di mini! Murii di
foami, ma boatsea neadzi ninga! Biricheavits! Boatsea’nj neazdi di cama di dau njilji di anj!
Candu avdzai aisti zboara...giunamea meau di la papu s'tuchi di dipu!  Acatsai napoi
s'trambur...Mini tu una bisearica goala...cu njilji di tseri apreasi...cu aumbri  tsi canda s'avinau pi
mur...cu una boatsi tsi canda bumbunidza, una boatsi tsi zbura cu mini..!
“Bo. Bo, Bo...iu agiunsh mini?” ‘nj-dzatseam tu minti...ma dzashu napoi di trei ori: fa-ti
gioni!
-Ore prefte, ma catse murishi di foami? Ia, easti una muma atsia tu hoara. Anjia nj'ul
umplu trastu di pita.
-Ah! dzasi boatsea, vahi dzats ti muma Vanghea
- Lai ficioru, muma Vanghea si spigiura s'nu calca tu bisearica di candu ‘lj supsi capra.
-Ore, tsi ari s’faca capra cu tini sh’cu bisearica, dzashu mini ciudusitu.
-Atsa capra, dzasi preftu, s'landidza, sh'muma Vanghia ‘nj gri s'negu cu carutsea taha s'u
facu ghini! Neshu mini s'vedu capra, u ghivasii, feciu carutsea...ma digeaba...capra
mi mutrea tish canda eram var tsapu fudzitu di minti sh’pan’ tu soni supsi; sh'di atuntsea
muma Vanghea nu vra s'mi veada.Nitsi nu bitisi ghini preftu isturia cu capra, candu usha di la bisearica s'discljisi...sh'cai s'vedu tu pragu di bisearica...? Ira muma!
Muma shidea tu pragu di ushi ma nu baga cicioru tu bisearica...S'videa ca ira ca
aspumata sh'adiljia ca greu…Candu u vidzui, mi lo haraua ca ved un om…ca di atsa boatsi mi-avea loata lahtarea…sh'mi silighii cata nasa.
-Muma, muma! aurai mini cu harau, cum di vinish aua?
Mutri cata mini ma nu putea s'scoata var zbor. Adiljia ninga cu greu…Mi lo di mana sh'mi trapsi n'afoara dit bisearica...
-Lai ficioru ali mumiii! mizi gri nasa sh’mina manjili canda vrea s’s-zburasca cu eali… S'toarna nicuchirilji dit munti! Pan’ s'nj-adun mini mintea… ca nj-avea fudzita di dipu aco nuntru tu bisearica, muma cadzu 'mpadi ca vara pita nifapta.
-Muma, muma! grii mini sh'acatsai taha s'u scolu...ma nasa ici…ira dusa..
-“Ore tsi si‘nj facu?”… sh ‘nji vini tu minti s'negu s'lj grescu a preftui Vasili. Mi silighii cata usha di la bisearica, ma dapoia ‘nj vini tu minti ca aco ira mash boatsea tsi bumbunizda… Chindurii asparatu sh'mi turai cata muma…
-“Ore ts'nj patsai!”dzashu mini sh'mi loara napoi sudarili...Mi-aplicai niheama sh'u batui muma pi fatsa ca sh’cum sh'bati vintu primuveara frandzili…Mash catu tricu niheama di oara, sh'acatsa
muma si’sh mina oclji
-Cuu!...Tsi’nj vedu ashe ca steali!..mizi s'uschira muma...
       
Ore ‘nj vinea s'plangu di harau cadu ‘lji-avzai boatsea. Nu shtiam catse, ma nji si alichi mult
inima di aista muma.
-Muma! Sunt steali di'alihea! dzashu mini..mash ca tini erai fudzita niheama ca s'li vedz cama ghini...
sh' bagai budza pi aradeari...Eshti ghini ?  u-antribai mini sh'u agiutai si's-baga pi cicioari.
-Ghini escu, ma nu'nj eram fudzita iuva...’nj vini niheam ca milii, ca ‘nj-escu moashi ma, ghini nj-escu! Ti vidzu muma ca tratseai calea cata bisearica sh' vinju cuampatra si'ts dzacu ca dipuna nicuchirilji… sh' teasi mana sh' deadzitu mutritoru cata dzeana di munti...Mutrii sh'mini cata aco...ore sh'tsi s'vedu? Una ralu di lunjinji canda cura dit munti tamam cata hoara...
Mutream sh'mi ciuduseam di mushuteatsa tsi u videam.. Mutrii cata steali...mutrii napoi ralu di
lunjinji...ore s'videa ca sh'cum dipunara stealili dit tseru...sh'luara calea cata hoara...Nj'si-parea ca iram tu ‘n yisu..Muma, vahi mi vidzu ca eram ca chirutu sh' dzasi:
-Uh, s'tsi faca muma! Tsi eshti ashe ca fudzitu? Ia! Atselji sunt nicuchirilji tsi dipuna muntili... Cati sh' unu poarta 'na tseara apreasa 'ntru mana...
Mini eram ninga chirutu tu atsea mushuteatsa di lunjinji...ma u-antribai cu boatsea ciudusita:
-La muma! Cum di danasira atseali tseri cama di dau njilji di anji?
-Uh, s'tsi faca muma! gri nasa, sh'acatsa si'sh andreapta padyeaua ca era ca shutsata di la atsa cadeari...Atseali sunt tseri armaneshti! Nu s'astingu vloara putes...!
“TSEARA ARMANEASCA NU S'ASTINDZI VLOARA ! “bumbunidza boatsea li mumi ma laiu ca atseaa preftui, sh’mutrea cata zeana di munti…sh’ocljilji canda lji si-apreasira ca dau tseri.
Nitsi n-apuca chealea s’nji si faca ca dicacotu… candu muma ‘sh tura fatsa cata
bisearica sh’aura:
“NITSI BOATSEA ARMANEASCA NU CHEARIVLOARA”sh’napoi lji si-apreasira ocljilji ca dau tseri.Nitsi nu bitisi zboarili muma ca s’avdza una cabumbunidzari tsi vinea di cata nuntru di
bisearica sh’una ca lunjina, tsi mi urghi, ishepit firidz….”Vahi anyie preftu” dzashu mini tu
minti…sh’napoi mi loara sudarili…”fa-ti gioni”dzash di trei ori…Mutream muma sh'nu pistupseam tsi avdzam ...tsi videam…tsi nu videam…
Discljishu gura s'dzacu tsiva ma armashu cuea discljisa...
-Curbani muma! dzasi nasa, cu una boatsidultsi, canda cat s-avea sculata dit som,ancljidi-u gura s'nu aratseshti ca bati livaaratsi...
"Moashi, moashi " dzash mini tu minteameau.."ma shtii di li ticaneashti..".Ma, dzasi ghini muma. Batea una ca liva aratsi di cata munti....ma tsi ciudii...acatsai
s'avdu zboara...canda li purta vintu sh'li dipuna tu hoara ca una carvani tsi’sh dipuna
agalea ghiumili anplini di lapti...S'avdza ca un canticu ...eeeeeee...sh'cum
shideam ashe cu urecljli pi vintu... mi agudi una pala sanatoasa tish tu ureacljea di
n'andreapta  sh'nj dipuna una cumata di canticu...
       “Eeeeeeee…
Oh, la steauo, catubanash,
 Dza'nj straaushilji iu lj-angrupash?
Voi s'li duc niheama apa,
S'lj-antrebu cai mi-ar blastamata!
                                       Eeeeeeeee....”
                      
Nu bitisii ghini s’aduchescu zboarili ca mi agudi napoi 'na pala sanatoasa di vintu tish tu
ureacljia di n'astanga sh'nj dipuna ninga 'na cumata di canticu...
“Eeeeeee…Oh, la steao du'nj mi napoi
 La amelji munts sh' la ameali oi
Aco iu sh'Alexandru s'featsi
Si'lj duc sh'alui niheam apa aratsi...!
Eeeeeee…”
Ore, nj'deadari lacranjli sh' nj'ascunsh fatsa s'nu mi veada muma ca plangu...ma muma
mi-aduchi, mi lo'mbratsa, nj'ashtearsi lacranjili cu palmili aljei crapati di chiro... sh'nj dzasi:
-Tini ficioru ali mumi eshti mult durut ficioru...sh’mi bashe pi franti.
Tora, canda u vream muma ...canda nu u vream..Mintea ‘nj ira amisticata ca tartsili tsi li
amistica papu di li dadea la pravds.
-Muma, dzash mini, tora ca s’toarna nicuchirilji, fudz acasa  s’badz chirchelu s’fats pita…Mini va’s’lj-ashteptu aua la bisearica.Fudzi muma cata casa.Mini mutrii cata usha di la bisearica, feciu
carutsea sh’intrai ”Tsi s’hiba s’hiba” dzashu mini…”Va’s-negu ninti..”
-Iu eshti prefte? grii mini mutrinda diavigara…Tserli irau tut apreasi, ma lunjina lor era cama yiulucioasa…
Aumbrili canda s’tuchira tu lunjina…sh’videam murili canda sh’purtau cu fala frestsali cu Sfints
Tish tu analtu canda mutrea cata mini Hristolu…
-Aua escu, avdzai ‘na boatsi…ama alta soi di boatsi, ma dultsi, ma aprucljiata...Ghini vinish
tu bisearica!
Ore, aramash cu capu’nzeana sh’nj tricu una ca furnicatura dit capu pan’ tu cicioari…Era
tish canda’nj grea Hristolu.Vream s’nj-aplecu capu ma nu puteam…canda mi tsinea Hristolu
spindzurat di oclji-a lui
  -Nu ti-aspari gione! Mini escu! Preftu Vasili! Fa carutsea sh’mutrea cata aua, cata altaru. 
Feciu carutsea sh’canda mi silighi Hristolu sh’mutrii cata altaru.Ciudii, ciudii..sh’napoi ciudii! Ma aista era.
MINUNI! Videam n-andreapta di altar unu dialihea preftu…Mutrea dip ca aush. S’videa ca l’u-avea calcata sh’batuta ghini pricili a chirolui.Ore, di cati ori mi-acatsara sudorili di candu
vinju tu aista hoara…ca tora mi-acatsara napoi…silighii di pi mini vara tsintsi kili…
-Ama, tini canda ….acatsai mi s-grescu, ama preftu nj’ul-curma zboru…
-Aduchescu…dzasi elu, escu tu mintea tau; candu vinish prota …aflashi mash ‘na boatsi…Atsa boatsi ira a strapapu a melu Vasili… Mini iram tu munti cu nicuchirilji dit hoara…ma mi
turnai ma aghonja pi una cali ma shcurta.Candu avdzai, gura ‘nji si discljisi sh’armash
mutu…ma elu zbura ninti…
- Aua, noi u-alasam boatsea di la un… la alantu…Atselji tsi s’duc cata Dumidza ,ninti tsi’s ducu,
u-alasa boatsea acasa,  s’na mutreasca casili,horili, biseritsili; u-angrupam omu cu multa
tanjii, ma  boatsea nu lj’ u-angrupam… u tsanem ca ‘na nastimata..Sh’ashe, boatsea
noasta…boatsea armanjilor, nu chiru pan’tora… baneadza namisa di noi…Nitsi lunjina
nu si’astindzi! Ashe easti aua la noi, la armanjilji dit
Makidunii….Sh’atsa boatsi tsi u ai tini, dzasi elu … nu easti a tau…easti a pap’tu, a tat’tu ica ali dadi a tau…ca sh’elji di aua dit Makidunii u-ar luata boatsea…Mini, ninga cu gura discljisa…. Nu puteam s’u-ancljidu…Li beamu zboarili a preftui candabeam una cupa cu apa aratsi….
Ma cum shideam di ascultam preftu, canda acatsa bisearica s’trambura…Avdzam mulari
tsi bateau locu sh’canda s’aprucljiau di bisearica…
-Agiunsira nicuchirilji! ‘lji-dzashu mini a preftui, sh’ishei n’afoara.
Pan’ s’ies mini …bisearica s’anvigara di suti di oaminji …alts ninga pi mulari, alts apucara
s’discalica. Una amari di lunjinj u-fatsea bisearica s’yiuluseasca ca vara nastimata tu lunjina di soari…
-Oaminji bunj! Ghini vinitu!...bumbunizda boatsea meau, ca mi-asparai sh’mini di
ahanta boatsi tsi aveamu….
Ma tora iram anvitsatu cu tuti ciudiile tsi li tracui ….”vahi aista easti boatsea tsi nj’u alasara straaushilji a melji, sh’ ia, aza ishe tu padi”, dzash tu mintea meau…Turara tuts capitili cata mini….Tsi videam tora, li pistupseam tuti… Tuts nicuchirilji, ahants cats videam, aveau tu franti una ca… carutsi di lunjina   ”Atsa va’s hiba lunjina armaneasca di cai zbura preftu” dzash mini tu minti.
-Ore ni’acljimash s’ni dzats iu sunt radzatinjli a noasti? gri omu tsi’u’l scosh protu cu capu di’ntrocu.
-Cum tsa easti numa? mi-antriba elu sh’teasi mana cata mini…Candu nj’u teasi mana,
canda s’teasi una radzatina cata mini…U-avea mana ca lai sh’ca chiuturoasa, ma ‘lji dzash a
li minti ameau s’sta rahati.  Lj-u dedu mana sh’dzash:
-Custandini mi-acljiama…dada fapta Pleasa di ‘ndzeana sh’ papu Curceau…
-Ore di-anostu easti! aura elu cata tuts alants.
-Ghini vinish Custandine tu hoara noasta. Io, escu Yiorghu.…ma mults di noi sunt
gramustenji ma avem tu hoara s’farshirots.Tuts una soi himu! Ma ia, dipunam s’ni spunji
iu sunt razatinjili? Li-aduseshi tini? Spuni-ni ca adasta suflitu a nostu s’shtim iu sunt
angrupati….Li caftam di cama di dau njlji di anji…
-Frati Yorgu, grii mini, ghini dzats ca tuts una soi himu…ca mash una radzatina avemu
tuts…ashe cum pomu ‘sh-ari ‘na radzatina sanataosa tsi fatsi njilji di dedz…ashe ‘sh noi.
Noi himu dedzali…                
- Io, nu escu deaga! ‘nj-u’l curma unu zboru …unu tsi ninga ira pi mulari...sh-acatsa s-arada…
Acatsara tuts s’arada…Mini mutrii cata nasu sh’oclilji nji si featsara ma lai decatu lji-am.
-Haidi more… aesta easti mash ‘na shacai, dzasi “deaga” sh’vini di’nj lo mana.
-Io, escu Hronciu, dzasi elu, sh-tsanu ‘na farshiroata…fatsi cama buna pita dit hoara.
S’yini pi la noi s’ti fanateshti! Catu bitisi elu zboru sh’ s-apruclje ninga unu di mini,      ‘nj-u
lo mana sh’dzasi:
-Mini escu Tanasi, farshirotu…sh’tsanu ‘na gramusteana… nu u-antreatsi vara la giucari…sh’mini’na “deaga “escu dzasi elu…
-Ore, cum yini aesta, gri Yiorgu…ca nu duchescu…Ma avem mash ‘na radzatina catse
caftam radzatinji? Lipsea s’caftam mash una…Va s’era multu ma licshoru s’u aflamu…
sh-atsa radzatina sanatoasa cum na-spunji tini, iu easti?…E! E! iu easti, grira sh-alants n’coru…Mini ‘lji mutrii tuts cu achicaseari..
-Haidits tu bisearica dzashu mini..? Li discljishu dauli ushi di la bisearica sh’intrara.
S’umplu bisearica…
-Mutrits ‘ndzeana! dzashu mini.Tsi videts?
-Tsi’s videmu, dzasi Yiorgu,ia,Hristolu….canda ni veaglji…
-Hristolu a cui ira? antribai mini…
-A Dumizda, grira tuts n’coru….
-Omu, cai u’l featsi, antribai mini….
-Dumidza u’l featsi” grira tuts ‘ncoru…Suflitu di la Dumidza l’u-avem,  avdzai sh’boatsea
preftui..
-Eheee… grii mini cu boatsea ma ahandoasa.Atselu suflitu tsi ni’u’l deadi Dumidza …easti
radzatina noasta…atsa tsi u caftats voi‘ntrocu... Radzatina s’u caftats tu suflitu, ca
aclo easti….sh’noi armanjilji, mash una radzatina avemu..un suflitu …suflitu
armanescu…Himu ligats un di alantu sh’ti atsa na vremu ahantu…Vrearea armaneasca
easti mash una… Cictasira tuts…Nu zbura var…mash lunjilji di tseri s’avdzau cum tucheua tseara…Yiorghu, tsi shidea dip ninga mini, sh’dusi mana dupa
capu sh’si-scarchina canda l’u-maca vara bubulica…
-Ore… Io, tut nu duchescu! Io, amu suflitu a melu…Hronciu ari suflitu a lui…Frati-nju
Mihali, ari suflitu a lui.…Cum yini aesta ca mash un suflitu avemu?
-Vinits n’afoara tu ubor, dzash mini.Tu ubor era pihadea ‘li bisearitsi. C’ashti di
candu era aco, ma apa tut ashe aratsi ira sh’buna ti beari…
-Hroncio! grii mini, scoati un ghium di apa! S’silighi Hronciu sh-ascoasi un ghiumu cu apa.
Tuts u’l mutreau ghiumu canda vrea s’u-bea apa cu oclji, nu cu gura…
-A cui ‘lj-easti seati, antribai mini? …Aurara tuts ca li ira seati di ahanta cali…
-Tora Yiorgho, ljia ghiumu sh’ bea niheama apa!
Bea Yiorghu apa canda ira una mulari aspumata…
-Ahi,  tsi mi fanatii, dzasi Yiorghu,  ca multa seati ‘nj-aveamu …sh’lo s’da ghiumu al
Hronciu s’bea sh’elu…
-Nu, nu! dzash mini, bea tini sh’ti Hronciu. Mutrii  Yiorgu la mini ca cictasitu sh’bi ninga niheama …
-Hroncio, ts’ easti ninga seati? l’u-antribai mini…
-Ore tsi shacai easti aesta? Crepu di seati, aura elu, sh’deadi s’lja ghiumu s’bea.
-Nu, nu! Dzash mini, sh’lju chindurii mana tsi’s tindea cata ghiumu…
-Yiorgo, bea sh’ti Mihali ca sh’a lui ‘lj easti seati…
-Ore mi umflai! dzasi Yiorghu, ma bi, cu zori, ninga niheama…sh’ pandica lji si featsi ma
mari ca a preftui…
-Mihale! grii mini… Ia! Yorgu bi apa sh’tu locu a tau… ts’ easti ninga seati?
 -Ore crepu di seati! Tsi giocu easti aistu ca s-bea Yiorghu apa sh’tu locu a meu?  dzasi
Mihali ca naritu.
-Eh, lai oaminji, dzash mini, ashe easti sh’cu suflitu…Cathi sh’un ari sufiltu a lui, ca sh’cum
cathi sh’un sh’ari putiru a lui …ma tuts u-bem apa di la aesta pihadi….
“una pihadi…unu suflitu…una radzatina”
- Eheeee… s’ciudusi Yiorgu…tora duchescu cum easti cu suflitu sh’cu radzatina…. Lji-u
teasi ghiumu a Hronciu sh’dzasi…
-Ia Hrociu ghiumu…bea dit suflitu a meu...ca unu easti…Dapoia s’tura cata mini dzasi:
- Custandine, voi s’ti-antreabu nica una….naca shtii iu easti angrupat Alexandru a
nostu...atselu Marili, ca vream si’lj dutseam sh’alui niheama apa aratsi…
-Shtiu, dzash mini, cu boatsi ahandoasa Cictasira tuts. S’avzdau mash adaljerili di la
mulari. Mutreau sh’eali cata mini sh’canda vrea s’avda iu ira angrupat Alexandru…
Mini dush’u mana la cheptu sh’aurai: aua easti angrupatu Alexandru…L-u-acatsai
Yorghu di mana sh’lj-u bagai mana pi cheptu a lui shi’lj dzashu: atsia easti angrupat
Alexandru! Dapoia, mi-alinai pi una mulari …mi-analtsai
pi cicioari sh’aurai: tora shtits iu easti angrupatu Alexandru a nostu?
Ca la un semu…sh’dusira tuts mana la cheptu sh’aurara di s’avdza pan’ tu dzeana di munti…
-Aua easti angrupatu Alexandru! Tu suflitu a nostu!
“Eheee”..sh’minau niscants capitili…”multu gioni easti aistu ficioru”… Catu dipunai di pi
mulari sh’s’apruclje preftu di mini.
-Ore ti vedu ficioru ca tinur, ‘nj dzasi  elu. Cats anj adunash…?
-Cama di dau njilji di anji, aurai mini. Acatsara tuts s’arada…Sh’cum aradeam tuts ashe…ore
cara vini ‘na njurizma di pita…ore ma tsi njurizma…
-Pita s’featsi! avdzai boatsea li mumi… sh’tradzea dupa nasa ‘na mulari ‘ncarcata cu
vara dzatsi trasti di pita….”Mi-agiuta sh’ts-al Mihali” gri nasa…sh’acatsa
s’poarta trastili cata noi…”Gioni muma”dzashu mini s’avda tuts…
-Custandine! ‘nj gri Yiorghu…Tsi-adaram cu ghiumu di apa, nu putem s’adaram sh’cu
pita…?... S’macu mini sh’ti Hronciu, sh’ti Mihali….ca pita pot s’macu ti tuts… Acatsara
tuts s’arada…
-O la muma, di tsi easti pita? antriba preftu sh’canda tradzea pit nari njurizma di pita…
-Di “RADZATINJI “ gri muma…Ore caraparnjimu s’aradem …macam pita sh’aradeamu….
-Ore nu pistupsescu ca macu “razdatinji” … dzasi Mihali…Ore, ma mult aradeam di tsi
macam pita…
-S’nu vi s’acatsa! aura muma, sh’aradea..aradea…pana lj’s’acatsa a ljei…Ore macam pita sh’arasem pan tu apirita…Sh’dzua di aza ninga arademu sh’macam pita...ca pita sh’vrearea armaneasca nu s-bitisescu vloara!          
Nu chirumu! Nu chiremu! Nu va s-chiremu!
Nu chirum!   Nu chirem!    Nu va s’chirem!
       

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu