marți, 7 februarie 2012

Versuri cantitsi armaneshtsa 4

110. STEAUA PAPAÑILOR

zboara : Kira Mantsu

Iho : Hrista Lupci

Nu pot s-cheara papañii

S-parintsalli cana oara

Arman tu bana noasta

Tu cantitsi, tu zboara.

Di ñii di añi na limba

Nu cheari ca na apa

Cand adza lumea tuta

Dartsina sh-u dizgroapa.

Di pot aesti zboara

Tu carti s-li-anyrapsescu

Iasti ca tuts papañii

Dit groapa-ñi mi mutrescu.

Ca va-azburascu tora

S-mi-agachisits putets

Iasti ca hiu ligata

Di voi di multi ets.

111. CANTIC TI GIOÑI ARMAÑI

zboara : Hrista Lupci

iho : folclor popular

Ascultats voi gioñi armañi un cantic

Tsi tora seara va va-l cantu io

Ti armanami tora io va s-cantu

Ca-i armanescu shi suflitlu-a meu.

Cata papañi avem na veacli borgi

Grailu armanescu-n lumi s-lu aspunem

Cu dultsi zbor sh-di multi ori pit cantic

Limba-armaneasca fciorlli s-na-anvitsam.

TACHI PAPAHAGI n-azburashti

Cum vimturli batura pisti armañi

BELIMACE cu-a lui cantic di jeali

N-adutsi aminti di-anoshtsa papañi.

MURNU tu-albi sh-cu palasca-n barnu

TULLIU amarea laii u canta

Ma cum s-asparsi marea Muscupoli

NIDA BOGA na mari carti adra.

VELO NICULACHI na-aspusi Shana

Di Hagi-Steryiu sh-ardirea Gramustei

Di-acasa na canta TACHI CACIONA

Shi MARCU BEZA di vreari minduieri.

CHIRATSA IORGOVEANU prota armana

Cari na-aspusi steaua ei di dor

Un gioni picurar ma-l canta CEARA

Sh-ZICU ARAIA caimolu armanilor.

112. BATI CUCLU, BATI MORE

zboara : prelucrare A.A.-1922

iho: folclor popular

Bati cuclu, bati more bat sh-puilli pit munts

Deadi iarba, deadi more ies armañilli tuts.

Refren: Un cati un ti ia haraua

Sa-i zilipseasca tuta duneaua.

Deadi iarba, deadi more deadi sh-tindilina

Ies fumeili aromani-n hoara Samarina.

Loclu añiurdzeashti more, ca di canila

Soarli-anghiliceashti more-nsus la Avdela.

Musheats muntsa pascu more primuveara oili

Ies armañilli tuts more-n hoara Pirivoli.

Canta armañilli canta more cupiili sunt multi

Canta armañilli canta more bana lor dit munti.

113. CANDU VA S-YINA PRIMVEARA

zboara & iho : folclor popular

Cadu va s-yna primveara oi lea fea’ lilici ditru mai

Haidi cu campul di virdeatsa voi lai gioñi armatuladz

Haidi cu campul di virdeatsa voi lai tiniri sh-alavdats.

Ta s-pasca oili, oili atseali laili, lilici ditru mai

Haidi cu clopatli di-asimi voi lai gioñi armatuladz

Haidi cu clopatli di-asimi voi lai tiniri sh-alavdats.

Ta s-iasa furlli, furlli dit paduri, lilici ditru mai

Haidi cu tufechili di-anumir, voi lai gioñi armatuladza

Haidi cu tufechili di-anumir, voi lai tiniri sh-alavdats.

Ta s-iasa armañilli, armañi dit vlahuhori, lilici ditru mai

Haidi s-acats-un mari coru voi lai gioñi armatuladz

Haidi s-acats-un mari coru voi lai tiniri sh-alavdats.

114. LIMBA ARMANEASCA

zboara: Kira Mantsu

iho: Hrista Lupci

Di multi ori tu-alumta

Di multi ori murii

Sh-cu featili la numta

Cameasha u-alaxii.

Refren: Io limba armaneasca

Ti voi u feciu sa shtits

Mash una tiñie caftu

Nu voi ta s-mi agarsits.

Chirolu cum tritsea

Marata nu ducheam

Di multi ori s-nu mor

Mi feciu ca iñi durñiam.

Tu locuri pondi, ermi

Di multi ori chirui

Ta s-anyiedzu s-mi tornu

Puteari io ni-avui.

Di multi ori sa shtits

Arau ti voi mi feciu

Inshits dit ascutidi

Io tserlu va-l disfeciu.

115. A LEA FEATA LEA MUSHEATA

zboara & iho : folclor popular

-A lea feata lea museata

-Spuni-ñi numa cum ti chiama.

-Tini Soari sh-mini Luna

-Mini Soari sh-tini Luna

S-na bagam dolli caruna

S-na aiba soia tu tiñie

Ca na him dolli uidie

116. ARMANA MEA

zboara: prelucrare A.A.- 1922

iho: folclor popular

Armana, armana dipunea

Di ‘ndzeana-nghios tu vali

Armanlu gioni s-alina

Shi u-astallie in cali

Armana ea.

-Armana, armana, armana mea

Di-iu yiñi sh-iu-ñi dipuñi

Musheata iasti calea ta

Armana voi s-ni-aspuñi.

Armana mea.

-Di la cutari gione-ñi yin

Shi-n hoara io-ñi mi duco

S-lliau pani, taruhi s-alin

La picurari s-aduco.

Lai gione lai.

-Armana, armana, armana mea

Da-ñi na basheari armana

S-nu pot s-ti-ascot dit minti io

Na-ntreaga saptamana.

Armana mea.

Feata-acasa s-dusi ea

Sh-a mumasa-i-aspusi

Cum picurarlu u-astallie

S-dorlu a ei i-aspusi

Armana ea.

-Hii isusita feata mea

Pi hii di celnic mari

Ah, tini cari va-ñi ti llia

Cu truplu-a tau ti hari.

Lea feata mea.

-Io mana celniclu nu-l voi

Pi bana mea, pi ñiata

Voi picurarlu di la oi

Cu percea chiptinata

Lea mana mea.

117. NAPARTI DI LAIA MARI

Naparti di laia mari,

Lea, tar’iari’iru sh-mar’iari’iru.

Ñi-alavdara na musheata

Lea, tar’iari’iru sh-mar’iari’iru.

-‘Ncalica gione bineclu

Lea, tar’iari’iru sh-mar’iari’iru.

Sa-ñi ti duts pan’ la musheata

Lea, tar’iari’iru sh-mar’iari’iru.

Una dzua ti Sum’Chetru,

Lea, tar’iari’iru sh-mar’iari’iru.

‘Ncalica gionli bineclu

Lea, tar’iari’iru sh-mar’iari’iru.

Di si dusi pan’ la musheata

Lea, tar’iari’iru sh-mar’iari’iru.

U-afla feata, lea umplea apa

Lea, tar’iari’iru sh-mar’iari’iru.

118. PLEACA-TS FRAMTEA

prelucrare folclor dupa “Pleaca-ts fesea” di Nushi Tulliu

Pleaca-ts framtea lea fidana

Armana musheata

Di-altsa gioñi gura ta dultsea

S-nu-ñi ts-u ved basheata.

Pleaca-ts framtea, pleaca-ts ocliul

Gioñilli s-nu-shi faca-ntrocliu

Ca musheatlu ocliu-ts moari

Tiniri gioni di shapti hoari.

Pleaca-ts framtea sh-nu-ñi mi creapa

Candu nedz ‘ntreapa

Pleaca-ñi-tsu pi scumpa-ts bana

Moi lavdata pirusheana.

Pleaca-ts framtea cu flurie

Ca nu pot s-ñi-aflu yitrie

Sa-ñi tsa ved cusitsa laie

Ca-ñi ti-am tu ti sivdaie.

Pleaca-ts framtea tsa dzac musheata

Cambañi sh-toaca s-nu bata

Ca mi giur pi Sta-Marie

Va s-vers sandza ti ciudie.

119. ‘RAFTE TSI NU-ÑI GIOTSA

-‘Rafte, tsi nu-ñi giotsa?

‘Rafte, tsi nu-ñi giotsa?

-Tsi lai drac di gioc sa-ñi fac

Nu-am cameashi ta sa-ñi bag !

-‘Rafte, tsi nu-ñi giotsa?

‘Rafte, tsi nu-ñi giotsa?

-Tsi lai drac di gioc sa-ñi fac

Giumidani nu-am sa-ñi bag !

-‘Rafte, tsi nu-ñi giotsa?

‘Rafte, tsi nu-ñi giotsa?

-Tsi lai drac di gioc sa-ñi fac

Nu-am candushi ta sa-ñi bag !

-‘Rafte, tsi nu-ñi giotsa?

‘Rafte, tsi nu-ñi giotsa?

-Tsi lai drac di gioc sa-ñi fac

Shilivari nu-am ta sa-ñi bag !

-‘Rafte, tsi nu-ñi giotsa?

‘Rafte, tsi nu-ñi giotsa?

-Tsi lai drac di gioc sa-ñi fac

Nu-am tsaruhi ta sa-ñi bag !

120. AH, MOI LILICI DITR-UN MAI

prelucrare folclor dupa « PRI UN PURUMBU » di Nushi Tulliu-Hrista Lupci

Ah, moi lilici ditr-un mai

Ah, moi lilici ditr-un mai

Voi di la tini mash un grai

Voi di la tini mash un grai

Fara carti lea mash cu zbor

Sa-ñi pitrets vruta shi-a tau dor.

Sa-ñi pitrets dorlu-a tau curat

Sa-ñi pitrets dorlu-a tau curat

Sh-tuti mirachili tsi-ñi ti bat

Sh-tuti mirachili tsi-ñi ti bat

Sa-ñi pitrets vrearea ca sa shtii

Pi-una peana lea di birbii.

Lasa furca, lea feata mea

Lasa furca, lea feata mea

Sh-tu campul veardi ma mutrea

Sh-tu campul veardi ma mutrea

Ia mutrea calea, feata mea

Picurar gioni va-ñi ti ia.

Gioaca lea feata tu ubor

Gioaca lea feata tu ubor

S-la-adari inati a tuturor

S-la-adari inati a tuturor

Va s-gioc lea feate, va-ñi-ansar

Ca va-ñi iau gioni picurar.

121. MUNTSA ANALTSA SH-GREII (varianta II)

di la Nashcu Vlahbei

Pisti muntsa analtsa sh-greii

Muntsa chitroshi cu pishtireii

Iu nu s-avdi ni fluiara

A armanlui picurar

Clo iu iarba putridzashti

Sh-cana turma nu mai pashti

Ca hits ermi sh-cu ianuri

Pishtirei cuibair di furi.

Nu-apuca gionli ta s-greasca

Sh-canticlu s-l-u bitiseasca

Cand diunaoara-ansarira

Ca dit loc canda inshira

Multsa furi, na taifa mari

Tsi-ascuteau bots di lahtari :

-Ia prida-ti tini gione

Ma s-vrei s-hii yiu sh-mani

-Nu hiu feata s-mi pridau

Nitsi ‘nveasta ta s-va stau!

Escu sh-io gioni ca voi

Sh-va dzac: tradzets-va napoi!

Capitanlu-atumtsea striga :

-Tsi-l mutrits, tsi stats nica

Di un ca nas va iasti frica ?

Trapsi cu-arma sh-l-u agudi

Sh-di-ncalar l-u-arucuti

Arcutit aclo-ncali

Cu cat dor sh-cu cata jeali

S-minduia la ma-sa acasa

Sh-la isusita tsi va u lasa.

-Ah, Niveasca, hoara-msheata

Eshtsa multu dipartata

Io tu(la) tini am criscuta

Sh-bana ñi-iasti nishtiuta.

Capitanlu avdi a lui plangu

Sh-lo sa-i bata ocliu-astangu

S-toarna cata carvanaru

Sh-ma l-u-antreaba : Bre, giunar,

Nu ñi-aspuñi tini di-iu eshtsa,

Shi tsi suflit scumpu jileshtsa ?

-I-i gri : ah, bre blastimate

Di Niveasca escu io

Ca ti-asteasi Dumnidza

Tini bana ñi-u anchiseshi

Doaua iniñi li arseshi

Una-i vruta(‘nveasta) isusita

Sh-doaua-i dada curbusita

Tsi di trei ficiori tsi-avea

Mash cu mini si harsea

Cola frati ma ñic tu xeani

Mitra capitan cu-anami.

Candu-avdza numa ca-i gri

Capitanlu s-ciuldui

-Ia yinits aua voi tuts

Frati-ñi-lu s-l-u vindicats

Ca giuyiapi nu va-ñi dats.

-O, lai Mitra, frati ma mari

A mea rana nu-ari vindicari

Ca hiu agudit di frati

Namisa tush tu hicati.

-Doamne, Doamne, Dumnidzali

Iu-s moi seamnili-a tali

Frati s-vatama pi frati

Duri feciu pacati

Io di bana nu ñi-u dor

Cola iarta-mi ca mor.

Scoati pala sh-da tu cheptu

Cadi capitanlu aleptu

Cad dolli stanshi-n bratsa

Crima ti a lor tinireatsa.

122. VRUTA MEA CA PIRUSHEANA

zboara shi iho : Coli Suflaru & Hrista Lupci

Vruta mea ca pirusheana

Sheadi la casa di-ndzeana

Cand ved vruta tu ubor

Mi tuchescu di-a ei dor.

Di-aynanghea u mutrescu

Dupa imnat lea u cunoscu

I-i cunoscu a ei trup

Ca iasti lea na hari tut.

I-i cunoscu aruslu per

Galbin ca luna din tser

Shi-l poarta arcat pi paltari

Sh-ñi fatsi lea ‘neia cripari.

I-i cunoscu lea ochii-a ei

Tsi mi mor lele, vrei nu vrei

Ca luna lele, ascantieadza

Ei mi mor lele sh-ei mi-anyieadza.

123. YINA,YINA VRUTA MEA

-Yina, yina vruta mea, vruta mea

Yina anda luna da,luna da.

-Nu yin gione, gione io, gione io

Ca ñi-arshini di lao, di lao.

-Oara lo di s-apriuna, s-apriuna

Va-ñi ti-ashtept seara pi luna. io pi luna.

Vruta cara s-yiñi la mini, s-yiñi la mini

Va ti tsan c anel di-asimi, nel di-asimi.

Nel di-asimi va-ñi tsa dau, va-ñi tsa dau

Sh-pi tini ‘nveasta va-ñi ti iau, va-ñi ti iau.

-Nu shtiu dada cara s-va, dada mea

Iñi dzatsea ti-altu iuva, dada mea.

-Ca s-va dada ta s-nu va, dada ta

Tini a s-hii ‘nveasta mea , ‘nveasta mea.

124. NOAPTEA CANDU YINI

Noaptea candu yini

La firida mea

Tu yis iñi ti-adutsi

Pi tini steaua mea.

Lilici-aroshi ditr-un mai

Dultsea mea feata cu perlu lai.

Luna ti-analtsa

Un cantic ts-adutsi

Cu bratsali caldi

Pi cheptu ca na crutsi

Da-ñi tini feata mana ta

Ma s-vrei ta s-hii ‘nveasta mea.

Pi bratsali-a meali

Vruta mea sa-ñi shedz

Tserlu cu lutseafir

Vruta mea sa-l vedz.

Dolli lea feata s-anyisam

Na bana ‘msheata ca na banam.

125. ADZA IASTI ÑIERCURI

zboara & iho: Sirma Guci

-Aza iasti ñiercuri

Mani a s-hiba gioi

Vruta mea ia-ts furca sh-lana

Sh-yina , yina pi la noi !.

-Ma nu pot vrute, nu pot soare

Tsi va s-adram cu-anoasta vreare

Ah, hoara tuta a na azburasca

Ca nu tsa hiu giane inveasta

Lele, lilici galbina.

-Mani a s-hiba joi

Paimani a s-faca viniri

Vruta mea yina la mini

Ca noi dolli na him tiniri !

-Ma nu pot ca-i vinirea mari

Sh-am alti lucri ti-adrari

Ma ghiñi s-nidzem priimnari

Tu casabalu cama mari

Lele, lilici galbina.

-Casabalu-i mari

Multi lucri ari

Vruta mea io va-ñi ts-ancupur

Multi fustañi shi neali

-Paralu vrute nu l-u-aruca

A ‘ñeia vrearea ta-a-ni-agiunga

Sh-nu-ñi mi cripa cu a tali zboara

Ca-ñi fuga dorlu sh-va-ñi mi doara

Lele, lilici galbina.

126. ETA-‘TSEAUA SHCRETA

zboara :Hrista Lupci

iho :perl. folclor

Ma cum vini eta

Eta-‘tseaua shcreta

Armañilli tuts di na araspandim

Armañi dit Armanie

Sh-dit Makidunie

Cana oara di-adun nu va s-him.

Refren : Armañi dit Armanie

Sh-dit Makidunie

Di daima-armañi

Noi na him frats.

Un zbor n-azburamo

Un strañ’ na purtamo

La un lucru tuts na minduim

S-him di-adun nu s-poati

Ma ta s-na harsimo,

Haidits tuts un cantic s-ahurhim!

127. HAIDI VRUTA MEA, HAIDI STEAUA MEA

Vidzui una feata

Oh, lea dada mea

Iasti multu musheata

Ti ea va-ñi dau bana.

Refren :Haidi vruta mea, haidi steaua mea

Va s-yin, va s-yin, va s-yin s-ti iau la noi.

Iasti multu musheata

Iasti vruta mea

Mi giurai lea dado

Ti ea va-ñi dau bana.

Ah, tsi dzua-msheata

Noi dolli na lom

Preachi cu anami

Noi dolli n-adram.

128. NA FEATA MUSHEATA BRE DADO

Haidi na feata musheata bre dado

Lele sheadi minduita.

Haidi sheadi minduita, bre dado

Lele pi un lai di gioni.

-Haidi gione cara s-fudza, lai gione

Lele sa-ñi trets pi la mini.

Haidi pi praglu di usi, lai gione

Lele sa-ñi ti-acats di gushi.

129. GURA TA ‘TSEA DULTSEA

zboara&iho : Dafina Geamalinga

-Di multu mi-araseshtsa

Ma tut nu caidiseshtsa

Ta s-yiñi acas’ la mini

Sa-ñi mi isuseshtsa.

Refren : Shi-ai lai-la-la-lai-la-la

Gura ta tsea dultsea

Shi-ai lai-la-la-lai-la-la

Ca una cireashi.

Candu va s-yina oara

Noi dolli ta s-na lomu

S-adram gimbushi mari

Un mari cor s-adram.

-Ashteapta-mi, lea feata

Tu mirindi oara

Ca s-yin cu a mei parintsa

S-na isusim astara.

-Yina, gione, yina

Yina isuseami

Io va s-hiu harsita

Yina ‘nveasta ia-mi.

-Gura-ts iasti dultsi

Ocliu-ts lai di-amura

Ashteapta-mi musheata

Ca hii a mea aleapta.

-Yina, gione, yina

S-avem aghapi mari

S-veada soia tuta

Ca iau tsi ñi-am tu vreari.

130. UNA FEATA ÑICA

Una feata nica

Multu mushutica

Dada nu ñi-u dauo

S-hiba ‘nveasta meauo.

Haidi feata ñica

Dolli s-na primnamu

Mardzina di-amari

Aclo dada nu-ari.

Haidi feata ñica

Multu mushutica

S-neam tu hoara noasta

Sa-ñi ti iau ‘nveasta.

131. VOI S-TI AGARSHESCU

zboara : Mihaela Liuta

iho : Hrista Lupci

Dupa niori alargu vruta, alargu

Dipuni aroshlu soari, aroshlu soari

Io voi sa-ñi ti-agarshescu, s-ti agarshescu

Ma dorlu a tau mi moari.

Dipusa dit pirmithi, dit pirmithi

Ca una steaua, na steaua di vreari

Tricushi pit a mea bana, a mea bana

Ca dultsi val di-amari.

Suschira lailu shopat, lailu shopat

Ca shtie-a mea dureari, a mea dureari

Sh-padurea veardi plandzi, tut ma plandzi

A mea chiruta vreari !

132. YINU, YINU GIONLI A MEU

Iaram feata nica

Gione mi-araseshi

Iñi fudzishi tu xeani

Gione tsi-ñi fatseshi?

Refren : Yinu, yinu gionli-a meu

La tini minduiescu

Yinu, yinu s-veada lumea

Gionli tsi-arisescu.

Iñi criscui ma mari

Gionli-a mea tsi-adrashi

Tini vdzishi tu xeani

Ah, iñi mi-alasashi.

Iaram multu-msheata

Lumea iñi dzatea

Tu-armanami nu-ari

Gione sa-ñi mi ia.

Mash tu-una dzuua

Inshira la cor

S-ciuduseasca lumea

Di mushuteatsa lor.

Refren : Yinu, yinu gionli-a meu

Lumea s-ciuduseasca

Yinu, yinu sh-io va s-hiu

Oh, a taua ‘nveasta.

133. ARUSLU MAI

zboara: George Ceara

iho: Mihai Prefti

Ghiñi vini aruslu mai

Cu fatsa lui sirina

Lilici-adusi pisti plai

Lilici tu gardina.

Aruslu mai, aruslu mai !

Tu cupa voi turnats-ñi yin

Caimadzilli s-agarshescu

La cupa di yin io s-mi-anclin

Sh-la canticlu armanescu.

Turnats-ñi yin, turnats-ñi yin !

Turnats-ñi yin sh-cantats ficiori

Cantats tuts armaneashti

Miletea-anoasta pan’ la niori

Agiumsi sh-tut ma creashti

Cantats ficiori, cantats ficiori !

134. LILICEA VREARILLEI

Zboara&iho:Hrista Lupci

Aclo, aclo in dzeana na lilici

Siminata-i di-una feata

Lea lil, liliicea vrearillei.

Aclo, shidea na feata armana

Ma shidea ea dipriuna

La lili, lilicea vrearillei.

Pi-aclo, pi-aclo un gioni-arman tritsea

La ea , la msheata-armana el mutrea

Sh-arupea, lilicea vrearillei.

135. PADURI, LAIE PADURI

Paduri, laie lea paduri

Dolli a na laimo.

Di laie dushmanilli

Sh-di frandzali-a tali

Tsi-s galbini sh-cadu

Va s-yina primveara lea sora

Iara va-ñi tsa creasca

A mea tinireatsa lea sora

Nu-ari sa-ñi si toarna.

136. O VOI FICIORI CARA VINIT LA AESTA MASA

O, voi ficiori cara vinit la aesta masa

S-fatsim muabeti ca na fudzim noi di-acasa.

Ca fudzim di-acasa sh-na alasam, moi tu xeani

Na-alasam tu xeani Tashi, Flora sh-Traiani.

Tuts ficiorllii plangu mash Traiani aradealu

Ca iara el ñicu , nu shi shtea el tsiva-lu.

O lai , Traian, o lai cushuri, o lai, frate

Nica di cu ñicu-ñi ti dispartsa di tate.

137. CADI FRANDZA DI ALUN

zboara & iho : Sirma Guci

Ore, cadi frandza, cadi frandza

Dado lea dado di alun

Sh-mini dzeana ñi-u dipun.

Sh-mini dzeana ñi-u dipun.

Ore, ñi-u dipun lea

Ñi-u dipun lea dado anvirinat

Sh-cu suflitlu-anfarmacat

Sh-cu suflitlu-anfarmacat.

Ore, di trei dzali, di trei dzali

Dado, lea dado alin sh-dipun

Ma cu vruta nu-ñi mi-adun

Ma cu vruta nu-ñi mi-adun.

Ore, sa-ñi mi-adun,lea sa- ñi mi-adun

Lea dado sa-i dzac tsiva

Ca-ñi mi doari inima

Ca-ñi mi doari inima.

138. CANTIC DI VREARI

zboara : Kira Mantsu

iho: Mihai Prefti

Nu ti-aspari ca nu-shi iasti

Cantic di birbii sum luna

Pisti noptsa vrute a s-avdza

Mash giurdanea mea ti-asuna.

Tsi-avdza vrute nu-i ghioclu

‘Tsel albu tsi-ñi pitricushi

Pisti locuri pondi asuna

Canticlu di-a mei minghiushi.

Minduind s-tsa dau luñina

Ca luna sh-ca stealili

Di pi tserlu-atsel analtul

Vrute-ñi ts-arcai nealili.

Perlu-a meu ahat di lungu

Cat calea di mes di noi

Vrute apunti va ts-u-l tindu

S-nu cheri calea s-yiñi napoi.

Am caruna di luñina

Tut tsi port pi mini canta

Mash tini pots s-anyiedza

Bana mea tsi tora-i framta.

139. FEATA FARA NUMA

zboara: Mihaela Liuta

iho: Hrista Lupci

Feata fara numa

Gean curat shi-aleptu

Tini pots s-ñi-astindza

Dorlu-amar dit cheptu.

Feata fara numa

Boatsi ca di ñiari

Ñi-aduseshi tu suflit

Naima marea vreari.

Feata fara numa

Dultsea ta mutrita

Iutsido mi afla

Canda-i mayipsita.

Feata fara numa

Iu hii tu-esta oara ?

S-yiñi s-ti-astringu la cheptu

S-nu ti cher varoara!

140. CRUSHUVEANA

zboara : George Merca

iho : Mihai Prefti

Una oara tu-a mea bana

Vidzui sh-io na crushuveana

Crushuveana feata armana

Na icoana, una dzana !

Intra-n casa ca na luna

‘Ndreapta dultsi pirpiruna

Ca un soari dit haryie

Sta-Marie, ti ciudie !

Ma mutrita ?Na babuna

Dultsi, alba di la luna

Fatsa aruda, alba spuma

Pani calda di samuna.

Itsi zbor i na cantari

Gioc pi undi dit amari

Halat, liva dit paduri

Di aferits sh-di ianuri.

Ma araslu ? Na prum’veara

Canticlu di una veara

A birbiilor mushutets

Ti-armaname sh-ti zahmets.

141. LUAI CARLIGLU SH-CU TAMBARE

zboara :prelucrare dupa « Seara » & « Luai carliglu » di Nushi Tulliu(Hrista Lupci)

iho : Hrista Lupci

Luai carliglu more sh-cu tambarea

Feciu ‘nsus, ‘nsus iñi cararea,

Sa-ñi mi duc la oili,oili mñioari

‘Nsus tu muntsa more la cutari.

La cutari tuti oili-azgheara

Sus tu munti s-avdi na fluiara

Di pi dzeñi ansari luna-mplina

Trec cupiili sh-dzeana ma shi-alina.

La cutari s-alumta picurarilli

Lapti l-u-ancleaga mash casharilli

La shopat mushatili armani

Yinu, s-duc cu buclitsili-mplini.

Ah, tsi seara-msheata-ñi pari-amara

Nu-am ninga io vruta-ñi ca fidana

‘Nbratsa s-u iau la cheptu s-u-astringu

Mesea ei ca nelu, sa i-u frangu.

Va-ñi mi bag tora shi noaptea tuta

Va-ñi mi anyisedz cu a mea vruta

Lasa ca va s-yina primuveara

Sh-va-ñi mi-adun mini cu vruta iara !

142. AMAREA LAIE

zboara: Nushi Tulli

iho: folclor popular

I noapti sulfa vimtul moi

Amarea ancaneashti

Ca munti yini apa moi

Fartuna greu zghileashti.

S-leagana pamporea moi

Has coajea di nuca

O Doamne, toraseara moi

Tuts oamiñillii va s-duca.

Iuva nu s-veadi luna moi

Iuva nu s-veadi steaua

Ca noaptea-i multu laii moi

Sh-fartuna-i multu greaua.

Mñierli tuti plangu moi

Barbatsalli tuts s-anclina

Ascapira pamporea moi

Di apa iasti-mplina.

Fciorii sh-feati striga moi

Shi treambura di frica

Zghileashti tuta lumea moi

Pamporea va s-disica.

T-un loc na mana strindzi moi

Un ficiuric la cheptu

Sh-nas la ea mutreashti moi

C-un ochi ahat dishteptu.

Il bashi laia muma moi

Sh-dzatse : Dumnidzali

Ascapa-na di apa moi

Ca mari-s puterli-a tali !

Ascapa-na Lutsite moi

Harsea-na a noasta bana

Sh-na tseara hrisusita moi

Va s-arda la icoana.

Ma ‘nclo doi frats ca anghili moi

Di mañi cu dor s-acatsa

La plang di frica oclii moi

Ca tseara sunt tu fatsa.

Lishina multa lumi moi

Alts’ crutsea fac dipriuna

Aurla capitanlu moi

Sh-chipurlu asuna.

Hriste-mu dzac aushilli moi

Ascapa-na di moarti ;

Mash io mutresc amarea moi

Sh-mi minduiesc diparti.

Mi minduiesc la mana moi

Tsi-ñi dzasi-nvirinata

S-ti torñi vrute Nushi moi

Ambara a ta turnata.

S-ti torñi ma ayonea moi

Ma s-nu yiñi pit amari

Ca amarea anchidi casi moi

Sh-alasa suschirari.

Ashitsi-ñi dzasi mana moi

Cripata sh-lacarmoasa

Cand mi bashe tu framti moi

Cu inima jiloasa.

Sh-mi minduiesc cum plandzi moi

Tu somnu sh-dishtiptata

Ca Nushi vdzi tu zeani moi

Sh-nu shtii a lui turnata.

Mi minduiam la nasa moi

Sh-la sora-ñi dipriuna

Sh-ñi aradeam di amari moi

Di vimtu sh-di fartuna.

Sh-cand tuta lumea plandzea moi

Pi Amarea Laie

Io acatsai sa-ñi cantu moi

Un cantic di sivdaie.

Un cantic di sivdaii moi

Ah canticlu a li vruti

Sh-vream s-mi-anec tu-amari moi

S-ñi-angrop mirachili tuti.

S-ñi-angrop mirachili tuti moi

Shi pusta mea di jeali

S-ascap di-aesta bana moi

S-ascap di-ahate-arali.

Ca-ahate-am trapta mini moi

Cu derturli sh-cu xeana

Ca nu sa spun cu gura moi

Shi nu si scriu cu peana.

Ti-atsea mutream amare moi

Shi-ñi aradeam dipriuna

Di apa ei mintita moi

Di vimtu sh-di fartuna.

Sh-ti-atsea cantam cand’ lumea moi

Zghilea cu boatsi mari

Ca vream ta si disica moi

Pamporea tu imnari.

S-mi ‘nec s-ascap ti totna moi

Di caiuri sh-di uhtari

S-am stealili candili moi

Sh-murmintul larga mari.

143. FEATA ÑICA SHEDZ NIHEAMA

zboara & iho: Hrista Lupci

-Feata ñica shedz niheama

Feata ñica shedz niheama

‘Spuni-ñi numa cum ti chiama

‘Spuni-ñi numa cum ti chiama.

-Nunlu-ñi deadi numa mari

-Nunlu-ñi deadi numa mari

Gionli cari-ñi mi ia moari

Gionli cari-ñi mi ia moari

Hai ia-mi gione pi mini

Hai ia-mi gione pi mini

S-videarim ma s-banedz tini

S-videarim ma s-banedz tini !

-Feata ñica-ñi ti-am tu vreari

-Feata ñica-ñi ti-am tu vreari

Gionli mash far’ vreari moari!

Gionli mash far’ vreari moari!

144. TU AMURGISH

zboara: George Merca

iho: Mihai Prefti

Tu amurgish cu luna-aroshi

La umbrata sum cireshi

Io cu suflitlu la gura

Ti-ashtiptam lea vruta s-ieshi.

Iñi yineai ca purumbitsa

Fara tropat, fara zbor

Tu-adiat di frandza-avroasi

Iñi mi dirinai di dor.

Ti-afireai s-nu na veada

Soatsali dolli diadun

Ca a na loa lumea pi-ngura

Iñi dzatseai iuva s-nu-aspun.

Ma videam cati na-aumbra

Dupa garduri n-ascundeam

Lahtarsit ti luam in bratsa

Di basheri ti-astricuram.

Tini trimburai di frica

Sh-fatsa-aruda foc ts-ardea

Iñi ti diznirdam ca nica

Sh-doauli iniñi na batea!

Gainusha shi a llei steali

Pit lumachi na luñina

Iarai ca na trandafila

Sh-fatsa tuta ts-aradea!

Ca na landura deapoaia

Tsi ts-azboaira dit mañi

Ti zmuldzeai di ninga suflit

Shi-ñi dzatseai: mani s-nu amañi!

145. VRUTA MEA TSI A-ÑI TS-ASPUN

Vruta mea tsi a-ñi ts-aspun

Di candu iaram di-adun

Ina vruta mea buna

Haidi s-hii a mea sumpa

Feata armana!

N-ancacem di pi tsava

Nu shtiu cari-astipsea

Haidi s-na-ampacam vruta

Sh-iara noi s-na vrem scumpa

Feata armana.

Noi na vrum sh-va na vrem

Cata bana a s-avem

Haidi ta s-na lom vruta

Bana s-na banam scumpa

Feata armana!

146. LA HASAPLU

La hasaplu pi cuprii lele

La hasaplu pi cuprii, tsina-i more!

S-acatsara treii coruri

Doau di feati sh-un di-nveasti

Yini pashe s-faca siryii

Scoati punga ta s-li measca

Acuri un, acuri doii

A li Tsime doi di tsintsi

Ta sa-si ia cara buiaua

Ta sa-si unga laili araua

Laili-araua tihi ‘raua.

147. A NOASTA-I HOARA CEAMURLIA

Zboara: Cola Fudulea

Iho: C.F.&H.L.

A noasta-i hoara atsea musheata

Sh-aproapea-i di maghuli

Di va si pari lucru ñic

Bagatsi-i voi casuri.

A noasta-i hoara hrisusita

Sh-avdzata tu dumani

Cu gioñi ca tserghi sh-cu barbats

Tsi deadira anami!

A noasta-i hoara ‘tsea cu feati

‘Msheati ca fluria

Ampaturats ta s-luats-nveasti

Tush di Ceamurlia!

A noasta-i hoara iu adetea

Ca ‘nveasta sheada-nproasta

Iu omnlu nica-l tiñiseashti

Ceamurlia-anoasta!

Tsiva nu shtits ma nu vidzut

Un cor tu armaname

Cu lali Dinca-li mai’ Lenca

Sh-cu-anostu lali Dame!

148. FEATA OCLII MASINATS

Feata oclii masinats

La musheata-armana

S-nu-ñi ti duts tini-amanat

Seara la fantana.

Ca ficiorilli suntu-arai

Feata va-ñi ti-arapa

Vruta mea , sivdaia mea

Candu nedz-‘ntreapa.

Yinu, yinu vruta mea

Tsi-ashteptsa parcaseari

Nu-ts iasti ñila niheam

Di anoasta vreari.

Ma s-ti iau lilicea mea

La musheata-armana

Va-ñi ti tsan sivdaia mea

Ca nelu tu mana.

Ca di cand ti canuscui

Bana ñi-iasti greaua

Sh-una inima tsi-avui

Ea si featsi doaua.

Una atseia va-ñi tsa dau

Sh-una s-aramana

S-am un semn tu bana mea

Ca-ñi vrui feata armana.

149. IU SUNTU CUPIILI DI OI?

zbora & iho: Nicu Arau

‘Ndzeana ‘nsus tu canara

Un lai aush di var chiro

Ca ñitsilli tsi plang cu iho

Plandzea maratlu a lui caimo.

Refren: Iu suntu cupiili di oi

Cu picurarilli dinapoi

Iu suntu ‘msheatsalli alghilli ñei

Iu suntu msheatsalli ani a mei?

Iu sunt cupii, iu sunt falcari

Iu sunt msheatsalli munta mari,

Iu sunt locuri di arniu

Cu picurari tsi trag ziliu?

A curi s-plang, a curi s-aspun?

Noi, mortsalli nu i-avem diadun

Marlai armañi hits blastimats

Pi iu tritsets murmints lasats.

O voi armañi, marats marats

Tiñia voi s-nu alasats

Pri iu a nidzets, pri iu v-aflats

Daima s-va hits ca tsiva frats.

150. PI MAYULA-ANALTU

Pi mayula-analtu

Analtu pi mayula

Analtu pi mayula lea dado

Trei cupii di stearpi.

Trei cupii di stearpi

Shapti picurari

Tu-amiridz li-adnara

Ei laii s-bagara

Greu somnu-i calcara

S-anda si sculara

Oili nu li-aflara

Lelim oi musheati

Tuti laii sh-baii

Sh-pa’ tsintsi caleshi.

Tuti oili s-cheara

Mash muza s-nu cheara

Muza ‘tsea cu clopat

Clopatlu-i di-asimi

Lana-i di harsafi.

151. ASARNOAPTEA MI ANGHISAI DADO

Asarnoaptea mi-anghisai dado

Asarnoaptea mi-anghisai haide

Ca iaram tu-una paduri dado

Ca iaram tu-una paduri.

‘Clo sh-avea doisprats di furi

Tuts macaii tuts biia

Naima ñiclu fur shidealu

Ni macalu ni biia.

La tufechi ma mutrea

Tufechi pirifana

(Sh-lai catsut di malma)

Multi ori-ñi mi-ascapashi

Sh-esta arada va ñi-ascachi.(?)

152. TI UN LAI DOR

zboara & iho: Hrista Lupci

Ti un lai dor sh-ti unã vreari

Ñi-alãsai fara, vdzii dit armãnami

Ti un lai dor sh-ti unã vreari

Io îñi luai calea shi fudzii tru xeani.

Ma tsi lai dor, tsi pustã vreari

Mi-alasã vruta, lele mintea-ñi chiari.

Cheptul ñi-aranã sh-nu curã sãndzã

Iu hii, lea dado, lele sã-ñi mi plãndzã.

Ia-mi, lăi Doamne, cã mintea-ñi cheari

Si dusi dorlu sh-pusta-ñi di vreari.

Ia-mi, lăi Doamne, sh-adu-ñi-mi acasã

S-ved armãnamea, sh-dada-ñi mãratã.

153. S-ADUNA GIUNAMEA

Zboara: Dina Cuvata

Iho: Steryiu Steriov(Tugear)

Trec shi doauli Stã Mãrii

Shi tserlu tut s-aniură

Añiurdzeashti trandaflii

S-andreadzi-ntreaga hoarã.

R: S-adunã giunamea

Shidea cafi searã

Ma lã fac mãslatea

Feati, fciorilli dit hoarã.

Tu-unã searã nã vidzurã

Sutsata pri iu shideam

Cãntic, vrută, chindruirã

Ti vrearea tsi nã u-aveam.

Tut dzãtseam ca a s-yinã oara

Shi tut geanlu s-antriba

Dãmãndărli s-ducã-acasã

Cu semnul ta s-na ashtipta.

154. MAVRUMATA MU

zboara & iho: Sirma Guci

O, pleacã-ts ochii, pleacã-ts ochii, lea fidană,

Mavrumata mu

Cãndu-ts dipuñi di-aclo dit dzeanã,

Mavrumata mu.

O, featã cu, featã cu budzãli-aroshi

Mavrumata mu

Tsi lai shinghir portsî di gushi,

Mavrumata mu.

O, featã cu, featã cu budzãli-aroshi,

Mavrumata mu

Di-asimi shcretsalli di minghiushi,

Mavrumata mu.

Dipuni valea, dipuni valea mavrumatã,

Mavrumata mu

Ta sã-ñi ti ved cãt hii di-msheatã,

Mavrumata mu.

155. CANDU VA S-VEDZ

Tsi mi mutreshtsã-ashi

Nu vedz cã-ñi mi tuchishi

Mutrea mash lailu tser

Sh-la ochii-a mei anchishi.

Tsi zboarã vrei sã-ñi dzãts

Cã zborlu-a tău nu-i zbor

Ma ghini tats, nu grea

Hãrsea mash a meu dor.

Refren: Cãndu va-s vedz

Cã vrearea s-dusi

Shi-io va mi-anvirinedz

Tini sã shtii

Cã io dit minti

Luai di ti agãrshii.

Analtu ‘nsus pi tser

Luna anghilicea

Io singurã-ñi shideam

Sh-tut minduiam la ea

S-anghiliceam ca ea

Poati cã va mi vreai

Io ñi-am avearea mea

Mash cãnticlu dit grai.

156. TSI-ÑI TS-AI TINI FEATA

zboara: Hrista Lupci

iho: Stere Mihai

Tsi-ñi ts-ai tini featã

Perlu neali neali

Pisti frunti arcati

Sh-pisti sufrãntseali.

Ah nu shtiu mãrat di mini

Cum s-adar vrută cu tini

Cum s-tsî grescu io lea vrută

Ñi-iasti mari arshini.

Tsi-ñi ts-ai tini featã

Ochii doau steali

Di nu pot s-agiungu

Vrută pãn la eali.

Ah nu shtiu mãrat di mini

Cum s-adar vrută cu tini

Cum s-tsî grescu io lea vrută

Ñi-iasti mari arshini.

Tsi-ñi ts-ai tini feată

Boia ca fidană

Va-ñi ti iau lea vrută

Cu tini a s-trec bană.

Ah nu shtiu mãrat di mini

Cum s-adar vrută cu tini

Cum s-tsî grescu io lea vrută

Ñi-iasti mari arshini.

157. FEATA CU PERLU NEALI-NEALI

Zboara & iho: Sirma Guci

Featã, cu perlu neali-neali

Ţi plãndzã mardzina di-amari

Ma-s ti chiruşi, io calea featã va-ñi ţ-aspun

Şi-n hoarã va nidzem armãna mea deadun.

Ţi ghiñi tora cã ti vidzui

Mini, cupia ñi-u chirui

Ş-ţi va-s aspun acasã, gione, cãndu-a neg

Ma ghiñi s-mor ş-tu-aestã apã sã-ñi mi-nec.

Featã, cu perlu neali, neali

Ţi zboarã aspun budzãli-a tali

Ma ghiñi dă-ñi ş-unã bãşeari ta-s ţ-aspun

Cã oili-a tali cu-a meali suntu-li deadun.

Gione, io va ţã dau ş-‘nã sutã

Ma s-li ved unã minutã

Ş-dapoaia ta ţi s-hibã, gione, va n-adnăm

La mardzina di-amari, gione, s-li pãştem.

158. TU YIS, TU SOMNU

zboara & iho: Dumitru Galavu

Tu yis , tu somnu-ñi si parea, iñi si parea

Ca gionli-a meu fudzea, tu xeani el fudzea.

Cu mana-ndreapta perlu-ñi haidipsea

Sh-cu alanta mana el mi aduna.

Lilicea mea, sivdaia mea

Cu mana-ndreapta perlu-ñi haidipsea

Sh-cu alanta mana el mi aduna.

Mi giur pi ñiata mea, pi ñiata mea

Ca bana mea va s-hiba a ta, va s-hiba a ta

Io va-ñi ti-ashteptu tini gionli-a meu

Ca fara tini-ñi iasti multu greu.

Lilicea mea, sivdaia mea

Io va-ñi ti-ashteptu tini gionli-a meu

Ca fara tini-ñi iasti multu greu.

Marata cand mi dishtiptai, mi dishtiptai

Dit suflitu iñi suschirai, iñi suschirai.

Io va-ñi ti-ashteptu tini gionli-a meu

Ca fara tini-ñi iasti multu greu.

Lilicea mea, sivdaia mea

Io va-ñi ti-ashteptu tini gionli-a meu

Ca fara tini-ñi iasti multu greu!

159. Cantic di Jali

1. Sunt golj di turmi muntsalj

Shi plaiurli di stanj

Padurli plang’ jiliti,

S-dirina lailj-armanj.

2. Cararli suntu udi

Di sandza armanesc

Pri leshuri nu vedz vulturi,

Corghilj mashi laiesc.

3. Ca vulturlji dit Pindu

Diparti fug di dor,

S-nu-shi avda zghic di jali,

Caimolu-armanjlor.

Ref : Tu plaiurli dit Pindu,

S-analta fumlu n-sus.

Ca ardi vatra noastra

Si grailu na i dus.

Tu plaiurli dit Pindu

Nu-azgheara njelu-n maiu

Shi plangu a noastri feati

Ca framti di navaiu.

Tu plaiurli dit Pindu

Padurli mashi arman,

Ca ardu a noastri casi

Shi moari lailu arman !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu