marți, 7 februarie 2012

Versuri cantitsi armaneshtsa 5

160. Spuni-nj,yilie

Spuni-nj, yilie, tsi-anyiliceshtsã

Cari-i ma-msheatã tu-aestã ietã

R : Lea feată, njata ta, trandafil albu

Albu ca neaua sh-ca vãrnã steauã.

Spuni-nj, lăi shopat cu ap-aratsi

Cari-i ma-msheatã tu-a meali soatsi

Spuni-nj, pãdure cu frãndza linã

Cari-i ma-msheatã featã armãnã.

Spuni-nj ursită a curi va-i dau

A meali njati s-aibã harauã

161. BEA, NUNE, BEA!!!

Meshilli tritsea

Numta s-apruchea

A nunlui voli,

Voli-i si fatsea!

Refren: Bea, nune, bea

Ca tora-ts iasti arada

Bea, nune, bea

Un pahar cu yin !

Bea, nune, bea

Aza-ancurunashi

Hllinlu-a tau sh-hllina

Preaclli ma i-adrashi !

Dupa un an

Iara va s-ti-andredz

Ca sh-unu fcior

Nune va s-patedz !

Sh-tu alantu an

Iara va s-ti-andredz

Ca sh-una feata

Nune va s-patedz !

Nune, nu-ñi ti-aspari

Di-ahanta patidzari

Cat va s-banedz

Tini va s-patedz !

Dzalili tritsea

Numta s-bitisea

Soia nunlui mari

Loara multa hari !

162. CANTIC TI NUNA

Esta-i nuna atsea buna

Nuna, nuna moi

Tora vini dit(n) Saruna

Nuna sh-nunlu moi.

Tora vini dit(n) Saruna

Nuna, nuna moi

Ta s-ancupara samuna

Nuna sh-nunlu moi.

Esta-i nuna, nu-i shicaii

Nuna, nuna moi

Tu lumi ca ea nu-shi ari

Nuna sh-nunlu moi.

Esta-i nuna ca pirdica

Nuna, nuna moi

Iasti multu mushutica

Nuna, nuna moi.

Esta-i nuna ca fidani

Nuna, nuna moi

Shi-ari multa pirifañi

Nuna, nuna moi.

Bagats nuna catifelu

Nuna, nuna moi

Sa-ñi ti veada tut laolu

Nuna, nuna moi.

Ia, bagats lea nuna yupa

Nuna, nuna moi

Sa-ñi ti veada tuta numta

Nuna, nuna moi.

‘Ai norocu shi sanatati!

Nuna, nuna moi

S-va baneadza noaua preaclli

Nuna sh-nunlu moi.

163. DAMANDARI

zboara&iho: Nini

Ascultats-mi fciori sh-feati

‘Ndoaua zboara voi s-v-aspun

S-nu v-ampartsats di isnafi

S-vrets tuts s-him di-adun.

Grailu-a nostu vrem s-nu chiara

Varnaoara, iutsido

Ca-aestu iasti di daima

Caimolu armanilor.

Pit hoari, pit casabadz

Tu itsi locuri va s-hits

PARINTEASCA DAMANDARI

Voi s-nu u-agarshits.

Livadzli, Saruna, Searlu

Baneadza nica tu voi

Nu va s-agarshim varoara

Plaiurli cu oi.

Voi, armañilli di pit hoari

Di-aclo voi cara s-fudzits

‘Msheati cantitsli armaneshtsa

Voi s-nu li-agarshits.

Feati-armani s-tsanets minti

Cu-armañi gioñi di v-adunats

Armaneashti s-i-azburats. Voi

S-nu v-arushunats.

Ca-ñi mi-arupshu di-a mea hoara

Nu-astipsescu cu tsiva

Di la mini zbor nu-a s-cheara

Zbor di limba mea.

164. Nu-nj ti-arãdi, featã njcã

Nu-nj ti-arãdi, featã njcã

Nu yina la noi, nu yina la noi

La noi sh-ari munit-analtu

Sh-nu va s-pots ta s-trets.

Piturnichi va-nj mi facu

Muntili va-l trecu sh-io la voi va s – yinu.

Nu-nj ti-arãdi, featã njcã

Nu yina la noi, nu yina la noi

La noi sh-ari apã mari

Sh-nu va s- pots ta s-trets, nu va s-pots ta s-trets

Pescu mari va-nj mi facu

Apa io va u trecu sh-io la voi va s-yinu.

Nu-nj ti-arãdi, featã njcã

Nu yina la noi, nu yina la noi

La noi sha-ri soacr-arauã

Sh-nu va s-pots ta s-trets, nu va s-pots ta s-trets

Soacr-arauã sh-nora bunã

Dauli va s-tritsem sh-io la voi va s-yinu

Ti inatea ta, lăi, gione

Sh-ti sivdaia ta, sh-ti sivdaia ta

165. Gioni picurar

1. Haidi un lai gioni picurar

Sh-ari oili tuti tu cutar

El li veaghlj dzua sh-noapti

Tas li mulga el nu poati

2. Haidi gionli sh-ari, lea, un caimo

Primuveara-I tu multu-nclo

Candu vas yina primuveara

S-canta gionli cu fluiara.

3. Haidi gionli dusi, lea, la irnat

Cutarlu shidea-nvirnat

Candu vas yina primuveara

S-canta gionli cu fluiara.

166. Oi bo bo bo bo..

1. Vidzui tu-a mea bana

Una crushuveana

Feat-msheata armana

Tsi parea na dzana

2. Zborlu-i ‘na cantari

Ca unda di-amari

Lima dit paduri

Njuridma di-amuri.

3. Araslu di primveara

Canticlu di veara

Ari mushuteatsa

Sh-ari a ei fatsa.

R: Oi bo bo bo

Mi-adunai cu feata cu cari mi-anyisai

Oi bo bo bo

Di cand u vidzui mari vreari io nj-arcai.

167. Ei, he, he

1. Na feata plandzi sus pi munti

Sh-padurea treambura di njla

Un shopat plandzi shi suschira

Di-atsei tsi alargu ei fudzira.

2. Ti tsi plandzets fciorii a mei

Antriba muza dit paduri

Ti tsi plandzi feata-msheata

Ti tsi-nj stai tini anvirinata

3. Ah, cum s-nu plangu ti un gioni

Tsi el iara ma multu vrutu

Tsi iara mushat ca varna soari

Cum tu Armanami altu nu ari.

4. Tsi vdzi tu xeani sh-nu va s-toarna

Canticlu di vreari

Ari mushuteatsa

Sh-ari a ei fatsa.

R: Ei, he, he, he

Lilici aroshi dit paduri

Ei, he, he, he

Ochi di-afrandza, oclji di-amura.

168. Hari, hari multu sh-ari

1. Tu liva, tu livadi mi priimnamu

A li vru, a li vruti ii cantamu

2. Inima, inima-nj palacarseamu

Cata ti, cata tini cand yineamu

3. Gione mi, gione mini multu ti voi

Di mani, di mani vas yinu la voi

R: Hari, hari multu sg-ari

Feat pi cari u-am tu vreari

O cu perlu neali, neali

Doilji n-avem uidiseari.

169. O, Sime

1. O, Sime tsi-nj ti zurlisishi

O, Sime tsi-nj ti zurlisishi

Tsa lasashi norta la hani

Tsa lasashi norta la hani

2. O-nj tsa lasashi norta la hani, lea

O-nj tsa lasashi norta la hani

La hanea di Iuvasili

La hanea di Iuvasili

3. La hanea di Iuvasili, lea

La hanea di Iuvasili

Iasi hangilu sh-u antreaba, lea

Iasi hangilu sh-u antreaba

4. O, iasi hangilu sh-u antreaba

O, iasi hangilu sh-u antreaba

Inveasta a curi nora ieshtsa, ai le

Inveasta a curi nora eshtsa.

5. O, inveasta a curi nora eshtsa, lea

O, inveasta a curi nora eshtsa,

Escu nora, lea, al Vizire, ai lea

Escu nora, lea, al Vizire

6. O, escu nora al Vizire, lea

O, escu nora al Vizire

Sh-nipoata al Cir Agnoste, lea

Sh-nipoata al Cir Agnoste.

170. Candu-n cor


1. Cata-i dzua mari

Ashteptu –s yina seara

Shtiu ca va-nj mi-adun

Io cu vruta mea iara.

2. Sum alunlu veardi

Doilji vas shidem

Zboara mash di vreari

Doiljii v-a na dzatsem.

3. Candu-n hoara s-avdi

Armonica cum canta

Atumtsea io shtiu

Ca iara iasti numta.

4. Yini sh-ea la numta

Mini anchisescu

Shtiu ca as gioaca vruta

Shi voi tas u mutrescu.

R: Candu-n co

S-acatsa multi feati

Vruta mea di tuti ia s-aleadzi

Iasti msheata

Doiljii n-arisimu

Na vrem multu

Sh v-a na isusimu171. Dauli feati


1. Dauli feati

Dauli capidani

Anchisira

S-neaga-n calea mari.

2. Anchisira

S-neaga calea mari

Di sh-aflara

Io, moi, Yoryi-n cali

3.Di sh-aflara

Io,moi, Yoryi-n cali

Bun’ va-I dzua

Feati ca giuneali.

4.Bun’ va-z dzua

Feati ca giuneali

Iu nidzetsa voi

Feati capidani.

5.Iu nidzetsa voi

Feati capidani

Ia shidetsa

S-va dau na purticalj.

6.Ia shidets

S-va dau na purticalj

Ma ti-ayapea

Ayapea tsi n-avemu.172. LEA, MARIE ÑIATA TA


Ti vidzui imnai pi cali

Ma nu ti mutreai la mini

Di-atumtsea-ñi vidzura ocllii

Marie, mash pi tini.

Refren : Lea Marie ñiata ta

Iñi anghiatsa inima

Yina tu bratsali-a meali

Ca multu-ñi ti-am tu vreari.

Un Lutseafir iñi ti-adusi

Vruta mea shi steaua mea

Yin Marie pan’ la mini

Ca voi s-tsa dzac tsiva.

Refren : Lea Marie ñiata ta

Iñi anghiatsa inima

Yina tu bratsali-a meali

Ca multu-ñi ti-am tu vreari.


173. HAIDI, LEA MARUSHE


Haidi, lea Marushe, featã njcã

Lea Marushe, lea

Tu vreari-nj ti-aveam di njcã

Lea Marushe, lea.

Di-anda ti-adrashi ti-a mãrtari

Vrearea iasti cama mari !

Haidi, lea Marushe, di a tau dor

Io duchescu că va-nj mor

Haidi, lea Marushe, di a ta vreari

Fricã nj-i ti-a niputerari !

Haidi cu-unã mãnã ia buchitsa

Lea Marushe, lea

Cu alantã ia ghiumbitsa

Lea Marushea, lea.

Anda dai di nedz intreapã

Tuts ficiorlji vor s-ti veadã !

Haidi, lea Marushe, di a tău dor

Io duchescu ca va-nj mor

Haidi, lea Marushe, di a ta vreari

Fricã nj-i ti-a niputerari !

Haidi lea Marushe, feata-msheata

Lea Marushe lea

Ca tini-n hoara nu-i alta

Lea Marusha lea.

Di-anda ti-adrashi ti-a martari

Vrearea iasti cama mari!

Haidi, lea Marushe, di a tău dor

Io duchescu ca va-nj mor

Haidi, lea Marushe, di a ta vreari

Fricã nj-i ti-a niputerari !

Hai’ di gushi ‘nã flurie

Lea Marushe, lea

S-creapa gioñilli di ciudie

Lea Marushi lea.

Anda va s-ieshi dit ubor

S-creapa gioñilli di-a tau dor !

Haidi lea Marushe di a tau dor

Io duchescu ca va-ñi mor

Haidi lea Marushe di a ta vreari

Frica ñi-i ti-a niputerari !174. SCOAL’, LEA MARUSHE !


-Scoal’, lea Marushe

S-ti duts ‘ntreapã

-Nu pot, lea dado, s-neg aclo

Că nj-am, mãrata, greu caimo.

-Scoal’, lea Marushe

S-ti duts ti leamni

-Nu pot, lea dado, s-neg aclo

Că nj-am, marata, greu caimo.

-Scoal’, lea Marushe

S-adari mãcari

-Nu hiu, lea dado, ti macari io

Că nj-am, marata, greu caimo.

-Scoal’, lea Marushe

S-tsã dau sh-un gioni !

-Hopata ! ayonia, lea dada mea

Că io, mãrata, nu-am tsiva !

-Că tuts ficiorlji

Ma fug tu xeani

Ei fug diparti cama-nclo

Sh-nj-armash, mãrata, cu greu caimo!


175. Lea Marie

zboarã : Dina Cuvata

iho : Steryiu Tugear ???


Di tsãnj minti, lea Marie

Di njts noi anda iaram

Pit muntsãlj di Pilistera

Afinghi aroshi n-adunam.

Refren : Lea Marie, lea Marie

Feat-armãnã ocliul lai

Io, lea tini-nj ti hãrseamu

Pilistera-aclo tu plai !

Plailu, plailu cu lilici

Hrisusea, mushutsa

Io, lea-nbratsã-nj ti tsãneamu

Doauli budzã-nj tsã bãsheamu !

Di soatsãli-nchizmusitã

Lea Marie, tsi iarai

La pãrintsã nu spunea

S-nu videa iu ti-ascundeai !

Mash’că nj-aveam sots di bunjlji

Lea Marie, bunj stri bunj

Căiurli li-ampãtura

Pui tsi-azboairã i-antritsea !

Cara sã-nj ti facu-nveastã

Lea Marie, va sh-fãrtats

Numtã dolji va n-adrăm

Sotsilji fãrtats va-i bãgăm !176. i, tinir capidane

-Lăi, tinir capidane, di-iu yinj ahãntu-armas?

Lăi, tinir capidane, di-iu yinj ahãntu-armas?

-Dit focu-nj yin sh-dit PIRA J sh-di dushmanj inj fug

Dit focu-nj yin sh-dit PIRA J sh-di dushmanj inj fug.

-Lăi, tinir capidane, nu-nj vidzushi gionli-a meu?

Lăi, tinir capidane, nu-nj vidzushi gionli-a meu?

Aclotsi pit l’ianuri Coli al Ianuli

Aclotsi pit l’ianuri Coli al Ianuli.

-Lea, tinirã-nvisticã, io gionli-ts-lu vidzui

Lea, tinirã-nvisticã, io gionli-ts-lu vidzui,

Cu tinjie mari tu polim muri

Cu tinjie mari tu polim muri.

-Lea, tinirã-nvisticã, nu vrei s-hii a mea?

Lea, tinirã-nvisticã, nu vrei s-hii a mea?

……………………………………….

…………………………………….

-Lea, tinirã-nvisticã, io hiu gionli-a tău

Lea, tinirã-nvisticã, io hiu gionli-a tău

………………….

-Ma s-hibã di hii tini Coli al Ianuli

Ma s-hibã di hii tini Coli al Ianuli,

Doljii va nã lomu, bana s-u bãnăm

Dolji va nã lomu, bana s-u bãnăm.

177. Armãnă

1. Mushata mea

Cãt ti-am tu vreari

Cu oclji-a tăi

Ca dauã steali.

Refren 1. : Armãnă, armãnă

Armãnă tsi-mshatã hii

Mash di vrearea ta, lea, feată njcã

Io-nj mi tuchii

2. Hii njcã, lea

Io ti voi multu

Voi–s hii a mea

Ti pãlcãrsescu

3. Vreari mãratã

Mini-nj aveamu

La feata mshatã

Tsi u-ariseamu

Budzãli-aroshi

Zboarãli njari

Msheatã mutritã

Mult le-am tu vreari

4. Miracli s-frãngu

‘Ndzeanã sh-la steali

Pi feata armãnã

Tsi u-am tu vreari

Tsi hii…..

Spuni-nj, lea feată

Mutritã oarbã

Io nu-am cãftatã

Refren 2. : Tsi hari, tsi hari

Tsi hari mini-nj ts-arcai

Di-anda-nj ti vidzui prota, lea feată

Arãhati nu-nj aflai.

178. Iu-nj iarai

1. Iu-nj iarai, feată, pãn’ tora

R: Io , moi, mesi di-arbinesi

2. Io-nj iaram la mă’ sh-la fendi

3. Ieshi-nj tora tu migdani

4. Sã-nj ti veadã njcu sh-mari

5. Njcu sh-mari sh-hoara tutã

6. Hoara tutã sh-treili hoari

7. Treili hoari armãneshtsã.

179. Tora-nj inshii, măle, la coru

1. Tora-nj inshii, tora-nj inshii, măle, la coru

2. Sh-va-nj dzãcu sh-un cãntic njlãosu

3. Sh-multu-i pãrãpusitu, lea feată, lea mushată / cu ocljul lai

4. Sh-va-nj facu muntsãlj ta s-plãngã

5. Sh-văiurli–s lãcãrmeadzã, lea feată, lea mushată / cu ocljul lai

6. Sh-di shcretili di zboarã, lea feată, lea mushată / cu ocljul lai

7. Nu potu ta s-iesu nafoarã, lea feată, lea mushată / cu ocljul lai

180. Nj-aveam un dor di hoarã

dupa G. Merca

1. Nj-aveam un dor di hoarã

Di muntsã anăltsã di fag

S-mi videam nica ‘nã oarã

Pit pãduri ca njcu–s alag.

2. ‘Nã dzuã oara vini

Di mi vidzui aclo

Di plãndzea soia cu mini

Lãcrãmai sh-io di caimo.

3. Nj-arcai ocljii nafoarã

Di-acasã di la noi

Dzenurli di pisti hoarã

Suschira cupii di oi.

4. Ma hoara-i giumitati

Ca pustii-nj si pãrea

Casili tuti surpati

Nicuchirlj-a lor cãfta.

5. Mutream, mutream pi loclu

‘Nã oarã tsi-nj cãnta

Sh-tsi-nj si anistisea di ninti

Bana-ntreagã-nj trunduia


181. Shtii, feată, cãndu zburam

dupa G. Merca

1. Shtii, feată, cãndu zburam

Nitsi doilji cãndu iaram

Nã pãshteam njelji di-adun

Sh-nu puteam tsi vream s-ts–aspun

Nj-ara arshini di-atsel zbor

Cum di tini nj-ara dor.

2. Tu valodz, la muntsã-n sus

Tsã luai caier, furcã, fus

Fuslu gol seara-l trunai

Cãtã mini tut mutreai

Fãrã prisini yineai

Sh-ti-ntribai iu l-ualãsai.

3. Anjlji dipriunã trec

Sh-multi ori pi-aclotsi neg

Ieshi di ninti cum insheai

Dit ianuri anda ashtiptai

Nj-ardi inima ahãndã

Iu hii adzã msheata mea.

182. Mi sculai tahina

Mi sculai tahina

Sã-nj mi duc la vruta mea

Refren 1: Vruta-n cali mi-ashtipta

Vruta mea shi steaua mea

Mi sculai, mi-alãcsii

La vruta nj-anchisii.

R1

Tsi u voi tutã avearea

Cã ma msheatã –i vruta mea.

Refren2: Astarã v-a neg la ea

Vruta mea shi steaua mea

Nu voi malmã sh-aveari

Mash cu vruta–s ies pi cali.

R2

183. Tana-a li dadi

Io-nj mi mãream

Tana-li dadi

Vruta la fendi.

S-creshtsã mari sã-nj ti dau

Tana-li dadi

Vruta la fendi.

Va-nj ti dau pi hilju-al Ghãltslu

Tana-li dadi

Vruta la fendi.

Ghãltslu-i di soi mari

Tana-li dadi

Vruta la fendi.

Soi mari di ugeac

Tana-li dadi

Vruta la fendi.

Ta s-tsã portsã

Tana li dadi

Ta s-tsã portsã

Paputsã anăltsã.

Cãndu-s imnj s-cãrtsãneascã

Tana-li dadi

Vruta la fendi.

Soatsili ma s-plãscãneascã

Tana-li dadi

Vruta la fendi.

184. Tu ashcheri hiu, lea vrută

1. Tu-ashcheri hiu, lea vrută

Cu mintea mea chirută

La tini cãndu mi minduiam

Perlu dit cap nj-arupeam.

2. Cãndu-nj vini biletea

Multu-nj si featsi chefea

U disfeciu, lea, di u citii

Greu, lea vrută, - nj lãndzidzãi.

3. ‘Nã dzuã di Stã Mãrii

Mi sculai dit harii

Ta s-yinu la tini, lea, vruta mea

Ta s-ts-astingu vrearea ta.

4. La voi cãndu yineamu

Pi tini nu-nj ti-aflamu

Pit bahce, lea, ti priimnai

Cu altu gioni tsi-nj ts-aveai.

5. Ti-ashtiptai dzua tutã

Ta s-yini tini, lea vrută

Ti-ashtiptai, lea, nu-nj vinishi

Vruta mea tsi-nj mi-agãrshishi

185. Dor, dor t-as neg la cutar

Haidi, haidi moi

Voi-s neg pãn’ la oi

Nj-am ‘nã cali mari

Tãsh pãnã la cutari

Refren: Dor, dor t-as neg la cutar

Dor, dor la a meu picurar.

Haidi, haidi, hop

Tora voi sã-nj gioc

Multu-nj lu am tu vreari

Că ii multu cu hari.

Picurarlu shtia

Sh-tutu-s minduia

Că a ei pãrintsã

La el nu u da.

Voi, a mei pãrintsã

Voi sã-nj mi ascultats

Cu-a nost picurar

Voi sã-nj mi mãrtats.

Feată, ma dzãts tini

C-ashi iasti ghini

S-fãtsem numtã mari

Că multu lu ai tu vreari

186. Vini oara sã-nj mi duc

1. Vini oara sã-nj mi duc

Cu-a mea vrutã sã-nj mi-adun

Sã-nj mi duc la vruta mea

Că-nj mi-ashteaptã acasã ea.

2. Tini feată, tini-msheatã

Di iu-nj ts-aflashi ahtari njatã

Ca lilicea dit gãrdinã

Luna-msheatã, luna-mplinã.

3. Haidi vrută doilji-s nã luăm

Bana doilji s- nã bãnăm

S-nã hãrseascã soia tutã

Că nj-alepshu a mea vrutã.

187. A lăi, Coli lu - a li dadi

1. A lăi, Coli lu-a li dadi

Li dadi cumitu.

2. Cãndu va yini, Cole, in hoarã

Dada va-nj ti-nsoarã.

3. Dado io-nj hiu ansuratu

Hiu sh-ancurunatu.

4. Io-nj mi-ancurunai pi crutsi

Că-n hoarã nu yinu.

5. Nveasta mea-i far di ilichi

Shcreta di tufeclj.

6. Tãmbarea cu albi ciorii

Nj-am tu loc di fciorii.

7. Pãdurea iasti a mea soro

Io tu ea va-nj moru.

8. Tutã dzua-nj pascu oilii

Mi batu vimturli sh-ploili

188. Tanasi al Bardzu

1. Ore, laile, Tanasi al Bardzu

Ioi lili, lea, lilicea mea

Ore, laile, Tanasi al Bardzu

Trandafilã ioi garofilã.

2. Ore iu lu-ai Dima, capidanlu

Ioi lili, lea, lilicea mea

Trandafilã ioi garofilã.

3. Ore dusi-s leagã, lai, grãmusteanlu

Ioi lili, lea, lilicea mea

Trandafilã ioi garofilã.

4. Ore, scoasi funea, lea, t-as lu leagã

Ioi lili, lea, lilicea mea

Trandafilã ioi garofilã.

5. Ore, nu, lăi Dima, nu-nj fă ashitsi

Ioi lili, lea, lilicea mea

Trandafilã ioi garofilã.

6. Ore, ca-i cljmat, lăi, di Dumnidză

Ioi lili, lea, lilicea mea

Trandafilã ioi garofilã.

189. Bunã ta-aveai mesea

1. Bunã ts-aveai mesea

Tsi-nj tsu vreai ciuprachi

H nu da asimea

Ti-alavdã sucachia.

2. Bunãts-aveai fruntea

Tsi-nj tsu vreai ciuparea

Fruntea-ts didea anamea

Fruntea-ts didea harea.

3. Bunã tsa-aveai njata

Tsi-nj tsã vreai hãrsteplu.

4. Bunã ts-aveai gusha

Tsi-nj tsu vreai fluria

Malmã tsã-i truplu

Limbrusea yilia.

190. Dzatsi anj tu zîndari

1. Dzatsi anj tu zîndari, moi

Adz-avdzãi ‘nã nauã

Că la mini acasã, moi

S-fatsi ‘nã harauã

2. S-isuseashti Lenca, moi

Pi un gioni aleptu

Pi un gioni aleptu, moi

Cu frãndza pi cheptu

3. Cuscrii vinirã, moi

Lenca chirniseashti

Lenca chirniseashti, moi

Sh-la fensu minduiashti.

4. A lăi, fende car’ sã shteai

Că tini a s-yineai

Anj di dzãli a-nj ti-ashtiptam

Io nu-nj mi mãrtam.

191. Aidi ‘nã featã

1. Aidi ‘nã featã

Le, le, shadi minduitã

2. Le, le, shadi minduitã, bre dado

Le, le, pi un lai di gioni

3. Le, le, pi un lai di gioni, bre dado

Le, le, tsi sh-fudzi tru xeani

4. Gione cara s-fudz tru xeani, bre gione

Le, le, sã-nj trets sh-pi la mini

5. Le, le, sã-nj trets pi la mini, bre gione

Le, le, pi praglu di ushi.

6. Le, le, pi praglu di ushi, bre gione

Le, le, sã-nj ti-acats di gushi.

192. Aidi vruta mea, aidi steaua mea

Miciu Babu

1. Vidzui sh-unã featã

Oh lea, dada mea

Mi giurai pi cheptu

Că va s-hibã a mea.

Ref: Aidi vruta mea

Aidi steaua mea

Va s-yinu, va s-yinu

Va s-yinu s-ti iau la noi.

2. Ah, tsi bunã iasti

Le, le, vruta mea

Io u voi pi vruta

Sh-ea multu –nj mi va.

3. Ah tsi dzuã-msheatã

Doilji v-a nã luăm

Preaclj cu anami

Doilji va s-adram.

193. La shopatlu dit vali

1. La shopatlu dit vali

La treili shulinari , moi

2. La treili shulinari, moi

Cupanja-i di sturnari, moi

3. Cupanja-i di sturnari, moi

Mi lam-nj mi-aspilam, moi

4. Mi lam-nj mi-aspilam, moi

Nj-arcai oclji n-andreapta, moi

5. Nj-arcai oclji n-andreapta, moi

Vidzui sh-un gioni-aleptu, moi.

6. Vidzui sh-un gioni-aleptu, moi

Cu percea chiptinatã, moi.

7. Cu percea chiptinatã, moi

Sh-arcatã pi pãltari, moi

194. Lili more

1. Tsi multu-nj ti am

Ti-am tu sivdai-io, moi

Lili, lilici galbinã

Ref: Lili, lili, more, lilici galbinã

Lili, lili, more, lili trandafilã.

2. Pi ochi s-ti bash

Că-nj ti-am tu vreari, moi

Lili, lilici galbinã

3. Cu tini s-mi-ansor

Că-nj ti-am tu vreari, moi

Lili, lilici galbinã

195. Dada – tsea zurla

1. Dada-tsea zurla rafimã

Pi urutlu Yioryi l-u-avină

Urutlu Yioryi l-u-avină

Sã-nj fudz, Yioryi-lu-a meu,di-aua.

2. Sã-nj fudz, Yiori-lu-a meu, di-aua

Iu sã-nj mi duc, lea, dada mea

Iu sã-nj mi duc, lea, dada mea

Tu iermul loc, Yioryi, s-ti duts.

3. Tu iermul loc, Yioryi, s-ti duts

Ursa-tsea laia s-ti mãcã

Ursa-tsea laia s-ti mãcã

Sh-atumtsea Yioryi lãcrãmă.

4. Sh-un greu blãstem u blãstimă

S-da Dumnidză, lea, dada mea

S-da Dumnidză, lea, dada mea

Pushchea in casã s-tsã intrã.

5. Dado, s-tsã moarã naulji hilj

Mea, naulji hilji livendz-a tăi

Mea, naulji hilji livendz-a tăi

Dada blãstemlu u-acãtsă.

6. Dada blãstemlu u-acãtsă.

Mea, naulji hilji ii murirã

Mea, naulji hilji ii murirã

Ursa-tsea laia ii mãcă.

196. O lăi, cuc

O lăi, cuc cu msheata-ts peanã

Tsi tut cãntsã, lãi, in sus pi dzeanã

Primuveara cãndu yini

O lăi, cuc, lăi, sã-nj cãntsã ghini.

Corbul suflit, lăi, tsi-nj mi doari

A ta boatsi, lăi, inj mi moari

Plãngu jalea că-nj mi-alagã

Doilji oclj inj mi seacã.

O lăi, cuc cu msheata-ts boatsi

Fă-ti-n vali, lăi, cama-ncoatsi

Ta s-ts-spun io mash dauã graii

Dauã graii di sivdai.

197. Ciudii, lai, ciudii

Ciudii, lai, ciudii

Bachitsa tu Vãryãrii

Bachitsa tu Vãryãrii

Dauã suti di cãlivi

Caramana sh-li urseashti

Sh-cãti dauã li-asprãndeashti.

Una-I Laia sh-altã-i Baia.

Sh-cama multi-armãn Bachitsa

198. Feată, lea, feată

1. Feată, lea, feată

Tsi-nj ti-ancaci măta

Ref: Moi, cusitsã galbinã

Fatsa di trandafilã

Olju-ts lai di iarachinã

Di la Dumnidză s-tsã yinã

2. Mana nu-nj mi-ancaci

Ni tsiva nu-nj dzãtsi

3. Mana-nj mi pitreatsi

S-umplu ap-aratsi.

4. Apa ‘tse-aratsea

Nu shtiu di iu s-azvoami

5. Valea, valea-n ghiosu

La livădzli verdzã.

6. Aclo-s vãtãmarã

Trei tufeclj-anăltsã

7. Aclo-s vãtãmarã

Trei, lai, prãmãteftsã

8. Trei, lai, prãmãteftsã

Trei, lai, gionj aleptsã..

9. Atsel ma marli

Dzãsi le, le, tate

10. Atsel dit mesi

Dzãsi le, le, mană

11. Atsel ma njclu

Dzãsi le, le, soro.

199. Pirushanã lai

1. Anchisii sh-di ehnî,

Lea pirushanã, lai

Anchisii sh-di ehnî

Vasili cu ocljul lai.

2. Cu soatsãli tuti

Lea, pirushanã, lai

Vasili cu ocljul lai.

3. Cu Yioryi cumnatlu

Lea, pirushanã, lai

Vasili cu ocljul lai.

4. Cu Dimci sh-‘tsal Dimci

Lea, pirushanã, lai

Vasili cu ocljul lai.

5. Luarã valea-n ghisu

Lea, pirushanã, lai

Vasili cu ocljul lai.

6. ‘Flarã ‘nã fãntãnã

Lea, pirushanã, lai

Vasili cu ocljul lai.

7. Yioryi luă tufeclja

Lea, pirushanã, lai

Vasili cu ocljul lai.

8. Ta s-vatãmã Dimci

Lea, pirushanã, lai

Vasili cu ocljul lai.

9. S-armãnã ‘tsal Dimci

Lea, pirushanã, lai

Vasili cu ocljul lai.

10. Apã că-nj cripaiu

Lea, pirushanã, lai

Vasili cu ocljul lai.

11. Nu-am tu tsi s-dau

Lea, pirushanã, lai

Vasili cu ocljul lai.

12. Dă-nj tu mãnjli-a tali

Lea, pirushanã, lai

Vasili cu ocljul lai.

13. Mãnjli nu sunt chelchi

Lea, pirushanã, lai

Vasili cu ocljul lai.

200. Lea feată

1. Dzua ti mutreamu, lea feată

Sh-noaptea-nj ti-anyisamu

2. Tru naua gãrdinã, lea feată

I sum dultsili meru.

3. ‘Clo iu-nj ti-alãxeai, lea feată

Sh-nj ti-armutuseai.

4. Tru yilii ti mutreai, lea feată

Perlu ts-chiptinai.

5. Perlu-atsel di-asimi, lea feată

Perlu-ts di hãrsafi.

201. Dumba, dumba, dumba, ba

1. Vini vrond dit hagilichi

Vini vrond dit hagilichi

Mari fandarii adusi

Dumba-dumba-dumba ba

Dumba-dumba-dumba ba

2. Mari fandarii adusi

Mari fandarii adusi

Cu Yioryi că s-ancuscreadzã-ai

Dumba-dumba-dumba ba

Dumba-dumba-dumba ba

3. Cu Yioryi că s-ancuscreadzã

Cu Yioryi că s-ancuscreadzã

Hilj-al Yioryi-nveasta naua-ai

Dumba-dumba-dumba ba

Dumba-dumba-dumba ba

4. Hilj-al Yioryi-nveasta naua-ai

Hilj-al Yioryi-nveasta naua-ai

S-adunarã tuts cuscrii

Dumba-dumba-dumba ba

Dumba-dumba-dumba ba

5. S-adunarã tuts cuscrii

S-adunarã tuts cuscrii

Tãmpănjli bat vãzescu

Dumba-dumba-dumba ba

Dumba-dumba-dumba ba

202. Yiulyicilu a li dadi

A lăi, Yiuryicilu a li dadi

Tsi ts-cãftai, Yioryi, in Sãrunã?

Ts-ai inveastã ca nã yãryunã

Dado, ma s-iara ea yãryunã

Nu s-dutsea Yioryi-n Sãrunã

S-aflã ‘nveastã di ea ma bunã

A lăi, Yioryicilu a li dadi

Nu vrei casã, nu vrei masã

Nitsi liri nimisurati

Că suntu di paplu amintati

203. Alumta, alumta

Nini

1. Mi poartã dorlu ca ‘nã cãravi

Pi chimatli di yisi

S-alumtã-n suflit iara el s-aflã

Căljuri la vruta dshcljsi.

Ref: Alumta, alumta tu greaua zundani

Ah! Dor că ts-ai căljuri hiadzã?????

Sh-anda v-a u afli a mea ca fidani

Ma ayonja la io s-agiundzã.

2. ‘Clo iu sh-da Soarli, Luna ansari

‘Clo iu Lutseafir, lutseashti

Sh-iu s-tindi tserlu tu hitiseari

Dorlu iara-sh anchiseashti.

3. Tu fearits verdzã agiundzi-n treacã

Tu locuri vãrãoarã vidzuti

Iu canticlu-sh iasti zghic di fluiarã

Sh-boatsea căparlor amuti.

204. Sãrună, Sãrună

Nini

1. Anda-nj ti-agiundzi ponlu

Di anji di-altã oarã

Pãlãcãrsea chirolu

C-arana hiu sh-mi doari

Analtsã atumtsea frãmtea

Sh-cuvetea lãcrãmatã

Harauã s-tsã hibã numa

Sãruna-anvirinatã.

Ref: Sãrună, Sãrună, armãnjlji a tăi s-adunã

Pitreatsi-lã hãbari că bana-ts moarti nu ari

Că ayisita-ts numã pit eti va s-armãnã

Sh-ti tini a noastã vreari

Nu s-cljamã agãrsheari.

2. Anda tu somnu ts-caftsã

Bãrbatslji s-lãhtãrseshtsã

Vãrãoarã a lor turnati

Pute s-nu pistipseshtsã

Nã iartã tsã grim di alargu

Cu boatsea dip tuchitã

Noi dupã a noastã vreari

Ashi nã fu ursitã

3. Di chimati sh-di jali

Nã iasti bana-mplinã

Sh-ti tsi nu minduieshtsã

Truplu aslãghitu s-ancljnã

Di araderi sh-furii

Dichea nu nã da minti

Ca greu-i s-pistipseshtsã

Tsi s-

4. Inati s-nu nã portsã

Daima ti avem tu minti

Tini hlamburã nã eshtsã

Cu tini a nidzem ninti

Tu a nost durut suflit

Lilicea-ts di ambireatsã

Va s-creascã nicãrtitã

Cu a noastã mushuteatsã.

5. Cu dauli bratsã teasi,

Daima-nj ti-ashteaptã s-ieshi

S-agiung’ s-tsã beau njurizma

Lilici di ciresh

Ah! Dultseamea chirutã

Aumbra fãr’ di grai

Cu sirma vreari vrei defturi ca s-mi ai

6. La inima-ts di gljatsã

Mi pidipseshtsã s-agiungu

Cu a meali zboarã caldi di daima voi s-ti ambunu

Icoana Stã Mãriljei, io-nj escu un anghil bun

Cãrarea cãtã banã s-anchsimu deadun.


205. Calea di-asimi

G. Godi

1. Tutu ma trecu, trecu calea mari

Sã-nj ti vedu, cã-nj ti-am tu vreari

Ref: Minduia-ti la mini

Că u-adrai calea di-asimi

Nu tsã-i njlã di mini

Că u-adrai calea di-asimi

2. Truplu msheatu, tini, daileană

Fatsãli di pirusheanã

3. Tutu ma trecu pi ninga searã

Cãndu s-avdi zghic di fluiarã.

4. Tutu ma trecu tu hãrayii

Sã-nj ti vedu tu-msheata avlii

5. Tutu ma trecu sh-tutu mi-agãrshescu

Un lai graiu tini nu-nj greshtsã.

206. Tana a li dadi 2

1. Io-nj mi mãreamu, Tana a li dadi

Io-nj mi mãreamu, vruta a lu-afendi

Sã-nj ti dau pi hiljul al Gãrtsu, Tana ali dadi

Sã-nj ti dau pi hiljul al Gãrtsu, vruta alu-afendi

2. Că hiljul al Gãr’, Tana ali dadi

Că hiljul al Gãrtsu-i soi mari

Soi mari di ugeacu, Tana ali dadi

Soi mari di ugeacu, vruta alu-afendi

3. Mea, sã-nj portsã, Tana ali dadi

Mea, sã-nj portsã sheami shi cumashu

Shilivari di cãstura, Tana ali dadi

Shilivari di cãstura, vruta alu-afendi

4. Ia-i cuscãrlji, Tana ali dadi

Ia-i cuscãrlji, mea, iu mash yinu

Tuts adrats, armãtuladz, Tana ali dadi

Tuts cu calji tãcmanladz, vruta alu-afendi

207. Vrui ‘nã oarã, vrui ‘dauã ori

1. Vrui ‘nã oarã, vrui ‘dauã ori

Vrui di-ahãti sãrbãtori

Sh-tut ma vreamu t-as yinu la voi

Tu turnata di la oi.

2. Ma lăi, tata sotsã–sh–ari

Oili sh-căparli-a meali

Acãtsara tuti-s featã

Cãnd v-as yinu la voi mushată

3. Afitarã-n tsãmuricã

Sh-di zulapi nj-ara fricã

Io mãtritsili-s li alas

Vrută singuri la mas’

4. Iestã seara- nj ascapai

Un fãrtatu di-a meu lãsai

Di la noatinj pãn’ la neali

Ta s-ãnj veagli oili-a meali

5. Sh-ia că yinu la voi in hoarã

Tãsh ca puilu cãnd azboairã

Sh-că di tini-nj iara doru

Sh-io di dorlu-a tău va s-moru.

208. Ai mutã caplu, armãne!

1. Ai mutã caplu, armãne

Ai ia sh-tufeclja tru mãnã.

2. Avdzã cãmbana cum bati

Sh-tu cheptu inima-armãnã

3. Ai mutã caplu, armãne

Ai–s nu tsã hibã arshini.

4. Anveatsã fciorljii s-tsã greascã

Pi veacljea limb-armãneascã.

5. Aidi, mãratã armãnă

Aidi ia-ts furca tru mãnã.

6. C-un fus, c-un prisini, armãnă

Toartsi cairlu di lãnã.

7. Ai mutã-ti, lăi giuname

Aidi tuts voi, tinirame

8. Un mari coru s-acãtsămu

Coru armãnescu ti-anami

9. Aidi sh-un cãntic giunescu

Aidi deadun s-lu-ahurhimu.

10. Pi dultsi grai armãnescu

Suflitlu t-as nã-l hãrsimu.

209. Vruta mea di cafi oarã

zboara & iho: NINI

Vruta mea di cafi oarã

Yislu-a meu ti-adutsi iara

Ta s-tsã bag minghiushi di-asimi

S-mi-ai tu minti mash pi mini!

Cafi dzuã nj-am tu minti

Andãmusearea di ma ninti

Pi-atsea dzeanã di stri hoarã

Iu-nj ti vidzui prota oarã!

Mãna ta cu a mea manã

Tsi lai zboarã ampriunã?

Zboarã ascumti anyrãpsiti

Mash di noi angãldãsiti!

Tu-a tăi ochi adghivãsescu

Dultsea vreari sh-mi hãrsescu

Sh-nu nj-am zori di duneauã

Ti mini bana-i Harauã!

Refren:

Yina vrută, yin pi searã ca unã lãndurã

Yina-nbratsã sã-nji ti-astringu

Sã-nj ti bash pi frãmti sh-fatsã oh, pi dultsea-ts gurã

S-mi suschiru, s-arãdu shi-s plãngu!

210. Ma s-vrei dishcljdi

zboarã& iho: Sirma Guci

Vruta mea mash lãcãrmeadzã

Vruta mea i-i lãndzitã

Vruta mea di dor uhteadzã

Shi-i singurã, aman

Shi-i singurã….

Refren: Ma s-vrei dishcljdi

Dishcljdi usha, tini, lea feată

Ta s-ti ved cãt hii di-msheatã

Io shtiu, lea feată, yitrii ta s-tsã hiu!

Ai, dishcljdi sh-nu ti-aspari

‘Ndoauã zboarã ta s-ts-aspun

Dor cu dor vrută s-adunã

S-hibã deadun, aman

S-hibã deadun!

Pãn-asearã ts-arãdeai, lea

Di-a tău dor tsi ti cãfta

Nu shtiai cã tse mi doari

Lea inima, aman

Lea inima……

211. Le, le, ma s-iaram ‘nã piturnichi

Ai mutrii-nghios, mutrii sh-ndzeanã

Ma pi vruta nu-u vidzui

Ai mutrii-nghios, mutrii sh-ndzeanã

Că nji-u dor di oclji-a ljei !

La firida mea trandafil albu

Tsi si leagãnã lishor

La firida mea trandafil albu

Shi-io tsi-nj mi tuchii di dor.

Haidi-aestã noapti nu-shi fu noapti

Capidanjlu nj-u-l udai

Haidi-aestã noapti nu-shi fu noapti

Cãti lăcrãnji io virsai.

Lele, ma s-iaram Albu Lutseafir

Ca soarli s-anyiliceam

Lele, ma s-iaram un vimtu caldu

Perlu tut va ts-u-l hãrseam!

Refren : Le le. ma s-iaram ‘nã piturnichi

Pit nior la ea s-azbuiram

Le le, ma s-iaram ‘nã piturnichi

Cãt di dultsi va-i cãntam !

212. Pi calea cu lilici

zboarã & iho: Stelian Arău -1991

Pi calea cu lilici

Tu-msheata pãdurici

Ti vidzui pi tini, lea feată

Mash pi tini…

Tu yis inj ti vidzui

Tu yis inj ti chirui

Cum s-cheari puilu

Cãnd sh-azboairã ‘nsus pi tser.

Refren 1: Pit căiuri antunicati

Ti caftu tu njedz di noapti

Că-nj mi luă dor di-a ta vreari

Tsi mi tucheashti sh-mi moari.

Nj-am un suflit bun

Nu shtiu cum s-lu-adun

S-lu-adun tu cheptu, lea vrută

Sã-l dishteptu…

Tsi vimtu-aratsi bati

Tu cheptu-nj mi stribati

Un dor tsi-nj greashti,

Lea feată, shi-nj mi pashti…

Refren 2: Cari gioni dit Sãrunã

Feată vrearea ts-u-adunã

Ti diznjardã tu-a lui bratsã

Ti bashi pi ochi, pi fatsã?

213. Mash cu tini…..

Un pon nj-am sh-inima nj-iasti frãmtã

Că durearea tsi u am nu va s-mi-ascultã

Vruta nj-u-am multu diparti

Nu-nj pitreatsi canã carti.

Haidi, vrută, yina tini sã-nj ti vedu

Mash di vrearea shi di dorlu tsi-nj ts-u-l portu

Sã-nj tsã vedu fatsa, lea ‘msheată

S-mi hãrsescu io lea feată.

R : Mashi cu tini, mashi cu tini

Mashi cu tini, mash cu tini !

Pisti hoari dzua lunjna sh-u cheari

Noaptea sh-yini sh-io va-nj cad pi minduiari

Mintea tut alargu-nj fudzi

Inima di dor inj dzãtsi :

Haidi, vrută yina tini sã-nj ti vedu

Mash di vrearea shi di dorlu tsi-nj ts-u-l portu

Sa-nj tsã vedu fatsa, lea ‘msheată

S-mi hãrsescu io lea feată.

R : Mashi cu tini, mashi cu tini

Mashi cu tini, mash cu tini!

214. Noaptea cãndu yini

Noaptea cãndu yini

La firida mea

Tu yis inj ti-adutsi

Pi tini, steaua mea.

R : Lilici-aroshi ditr-un mai

Dultsea mea feată cu perlu lai.

Luna ti-analtsã

Un cãntic ts-adutsi

Cu bratsãli caldi

Pi cheptu ca nã crutsi.

R : Dă-nj tini, feată, mãna ta

Ma s-vrei ta s-hii ‘nveasta mea.

Pi bratsãli-a meali

Vruta mea sã-nj shedz

Tserlu cu lutseafir

Vruta mea sã-l vedz.

R : Dolji, lea feată, s-anyisăm

‘Nã banã ‘msheatã că nã bãnăm

215. S-iaram, vrută…

zboarã : Hrista Lupci prel dupa V. Alecsandri

iho : Hrista Lupci

S-iaram, vrută –‘msheatã lilici

Tsi creshtsã-n vali ninga arãu

Nu vream s-mi veadã ni lunã, ni soari

Di oclj-a tăi mutrit vream s-hiu !

S-iaram, vrută – vimtul di searã

Canã lilici nu va s-didea

Cãt lungã-i noaptea di primuvearã

Perlu-a tău ‘msheat nu va-l dispiltea !

S-iaram, vrută – njc pilister

Tsi azboairã pit vimtu sh-alinã lishor

Pi-a tali bratsã as shideam fãrã fricã

Pit lumi ici nu vream ta s-azbor !

S-iaram, vrută - Lutseafir cari

Seara la tini pi geami mutrea

Searã di searã dultsi bãsheari

Io va s-furam di pi gura ta !

216. Vimturlj s-batu

Vimturlj s-batu

Sh-tufănjli s-greali

Sh-mini mi mãcã

Mea, laili, xeani.

Nj-alãsai taifa

Fãrã fãrinã

Sh-ãnveasta –msheatã

Ca luna-mplinã.

Mutrescu lumea

Cum si priimnã

Oaminjlji noi

Doi cãti doi.

Oaminjlji veclj

Imnã tuts preclj

Sh-mini mãratlu

Stau nanãparti.

Stau nanãparti

Sh-mi minduiescu

Cãtã - nj-u dichea

Nu nj-u pãltescu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu