marți, 7 februarie 2012

Versuri cantitsi armaneshtsa

1. Tru bãhce fãrã tãmbari

Tru bãhce, moi, fãrã tãmbari

Mi-acãtsă, moi, ‘nã ploai mari

Mi-acãtsă, moi, ‘nã ploai mari

Sum trandafilu ãnj shideamu

Sum trandafilu ãnj shideamu

Sh-trandafili, moi, nj-adunamu

Sh-trandafili, moi, nj-adunamu

Sh-tumbi, tumbi, moi, li ligamu

Sh-tumbi, tumbi, moi, li ligamu

Sh-pi la soatsi, moi, li-asprãndeamu

Sh-pi la soatsi, moi, li-asprãndeamu

Sh-ali vruti, moi, nu-i dideamu

Sh-ali vruti, moi, nu-i dideamu

Trã inatea, moi, tsi – i aveamu

2. Tsi-nj vidzurã oclji

Tsi-nj vidzurã oclji

‘Nã lilici aroshi, lea dada mea

‘Nã lilici aroshi

Roshi ca mirgeanã, lea mană, lea

Roshi ca mirgeanã

‘Naltã sh-ca fidanã, lea dada mea

‘Naltã sh-ca fidanã

Tru gãrdinã xeanã, lea mană, lea

Tru gãrdinã xeanã

Cum sã-nj facu s-mi ducu, lea dada mea

Cum sã-nj facu s-mi ducu

Lilicea s-u arupu, lea mană lea

Lilicea s-u arupu

Crushuva s-u aducu, lea dada mea

Crushuva s-u aducu

Pit firidz s-u arucu, lea mană, lea

Pit firidz s-u arucu

Fciorlji s-u anjurdzeascã, lea dada mea

Fciorlji s-u anjurdzeascã

Feati s-isuseascã, lea mană, lea

3. O, lăi munte…

O, lăi munte shi o, lea dzeană

Pleacanj-ti nica niheamã

Pleacã-nj-ti shi fă-nj-ti padi

Ta sã-nj vedu casa a li dadi

Fă-nj-ti padi fă-nj-ti locu

Ta sã-nj vedu vatra cu focu

S-mi fãtseamu azbuirătoru

Ta s-azboiuru la nioru

S-cadu la dada tru uboru

Ta sã-nj plãngu sh-lailu doru

Mi dideshi, lea dada mea

Diparti di casa ta

4. Unã vearã mari….

Unã vearã mari, mari

S- nu - nj ti tornj cãrvãnare

Cum s-mi tornu, lea muljeare

Nu ari iarbã s-pascã caii

Nu ari iarbã s-pascã caii

Sotslji s-dusirã ti sari

Sari lai s-lã si facã

S-da ‘nã ploai s-u tucheascã

S-da ‘nã ploai s-u tucheascã

Sh-unã spidã s-u arsprãndeascã

5. La valea di Ianina


La valea, lea mano, lea

La valea di Ianina

La valea di Ianina

Unã ‘nveastã mash-plãndzea

Unã nvea’, lea mano, lea

Unã nveastã mash-plãndzea

Unã nveastã mash-plãndzea

Ia valea pãlãcãrsea

Ia valea, lea mano, lea

Ia valea pãlãcãrsea

Ia valea pãlãcãrsea

Fă-nj-ti vale cama’ncoa

Fă-nj-ti va’, lea mano, lea

Fă-nj-ti vale cama ’ncoa

Fă-nj-ti vale cama ’ncoa

Sã-nj ti-antrebu di Ianina

Sã-nj ti-antrebu, lea mano, lea

Sã-nj ti-antrebu di Ianina

Sã-nj ti-antrebu di Ianina

Ianina hoarã di furi

Ianina, lea mano, lea

Ianina hoarã di furi

Ianina hoarã di furi

Vãtãmarã gionli a ljei

Vãtãma’, lea mano, lea

Vãtãmarã gionli a ljei

Vãtãmarã gionli a ljei

Gionli a ljei protu capidan


6. ‘Nã featã di Ianina


‘Nã featã di Ianina, a bre

‘Nã featã di Ianina

‘Nã featã di Ianina, bre

Gionli iara dit Poli

Ei doilji s-andãmusea, a bre

Ei doilji s-andãmusea

Ei doilji s-andãmusea, bre

Pi-una apunti arafimã

Pi-un-apunti arafimã, a bre

Pi-un-apunti arafimã

Pi-un-apunti arafimã, bre

‘Rafimã shi s-leagãnã

Tsi stai, feată, pi-apunti, a bre

Tsi stai, feată, pi-apunti

Tsi stai, feată, pi-apunti bre

Nj-am sh-un gioni lãndzidu

Nj-am sh-un gioni lãndzidu, a bre

Nj-am sh-un gioni lãndzidu

Nj-am sh-un gioni lãndzidu, bre

Shi-nj ticni ti arustico.

Shi-nj ticni ti arustico, a bre

Shi-nj ticni ti arustico

Shi-nj ticni ti arustico, bre

Cash dultsi di ljepuru

Du-nj-ti, feată, Oleambo, a bre

Du-nj-ti, feată, Oleambo

Du-nj-ti, feată ,Oleambo bre

Sh-dãmãndal-a muntsãloru

Sh-dãmãndal-a muntsãloru, a bre

Sh-dãmãndal-a muntsãloru

Sh-dãmãndal-a muntsãloru bre

Ta sh-adunã ljepurlji

Ljepurlji cu strănjurli.


7. La fãntãna di alunu…

La fãntãna di alunu

Tsãni-nj calul sã-nj dipunu

Tsãni-nj calul sã-nj dipunu

Cu a meu lali sã-nj mi adunu

Cu a meu lali sã-nj mi adunu

S-ãi pitrecu ancljinãciunj

Ancljinãciunj multi ali dadi

Ali dadi shi cu al afendi

Nu vrea dada s-mi aibã in hoarã

Că va-nj avdã sh-laili zboarã

Că va-nj avdã sh-laili zboarã

Laili zboarã di chirauã

Nu vrea dada s-ãi hiu vitsinã

Că va-i negu seara pi tsinã

8. Ficiori di Samarina…

O, voi ficiori, more, di vlahuhori

Ficiori di Samarina, o voi, ficiori livendzã

Ficiori di Samarina, moi, tiniri shi alãvdats

Cara s-tritsets, more, pit hoara mea

Tufechilj s-nu aminats, o voi, ficiori livendzã

Sh-cãntitsi s-nu cãntats, moi, tiniri shi alãvdats

Cara s-vã avdã, laia, dada mea

S-dzãtsets că-nj mi-ansuraiu, o voi, ficiori livendzã

S-dzãtsets că-nj mi-ansuraiu, moi, tiniri shi alãvdats

9. Totna intr-apã, dado…

Totna intr-apã dado

La shopatu cãn’ negu

Un gioni - nj iasi in cali

Nu shitu tsi sã-i dzãcu

Ref. :

Crechi gione, crechi

Crechi sh-plãscãnea

Dada la tini, gione

Nu va sã-nj mi da

Inj caftã dit ghium apã

Dado, ta sã-shi bea

Tsi sã-i dzãcu mãrata

Inima va-nj ia

Sh-di cãndu-nj iasi-n cali

Lai, dada mea

Ghiumili-nj si paru ma greali

Greauã sh-inima

10. Dipriunã-nj mi minduiescu

Dipriunã-nj mi minduiescu

Mash la tini, lea, vruta mea

Inima, lea,-nj dzãtsi s-duchescu

Cãndu-i dorlu di la vruta.

Unã dzuã, lea, s-nu-nj ti vedu

Pari, lea, ca-nj chirui tsiva

Un lucru, lea,-i scumpu pi lumi

Estu-i dorlu di la vruta.

Tini dorlu va-l tucheshtsã

Cãndu noi va-n-andãmusim

S-caftsã ghini, lea, s-mi mutreshtsã

Noi, dolji, s-nã ayãchisim.

Eshtsã, vrută, ayãchisitã

S-ti-agãrshescu, lea, nu va s-pot

Cu musheata ta mutritã

Mushutsăshtsã, lea, loclu tut.

Ti-ashtept shi-a-nj-armãnj pi suflit

Fatsa, truplu, ocljii-msheats

S-nã videm, lea, oarã di oarã

Shi s-bãnăm doilji ca frats.

11. Vrute, nu mi-aspar

zboara & iho: Sirma Guci

Pi-unã pishtireauã mi-alinai

Sh-mutrii dzeana tutã di-anvãrliga

Nu mi-aspar cu oili cãndu-a s-yinj

Că di cãnjlji a tăi nu mi ia frica.

Refren : Vrute, nu mi-aspar că ploaia a mi udã

Vrute, nu mi-aspar că vimtul-a mi pingã

Mash di vrearea ta tsi va s-astingã.

Noptsãli di vreari tsi li-avum

Canda furã ti noi doi pirmithi

Cafi searã shed, vrute, sh-mi anchin

Unã mash cu njata ta tu minti.

Naca Dumnidzălu-nj ti urghi

Sh-nu vedz a mea vreari cari moari

Ma s-astingã, vrute, shi-a meu dor

Va s-armãnj cu cãnjlji la cutari.

12. A lea, primuveară

zboara & iho : Sirma Guci

-A lea ,primuveară, primuveară

Ghin’ vinishi in hoarã, lea, sora mea

Sh-tini, gione soari, picurare

Cãt chiro s-ashteptu vrearea ta.

Refren: -Lea, feata mea, cu oclji ca di-amurã

Lea, ‘msheata mea, ascultã tsi-a-nj ts-aspun

Că multu-i greu ‘ndzeanã la cutari

La tini daima-nj yini sã-nj dipun.

-S-dipuneai, lăi gione, s-dipuneai

Mash unã minutã, gione, s-mi videai

Că hiu pãrãpusitã, hiu cãrtitã

Cu altu vrea dada s-mi mãritã.

A lăi, dorlu doari, vrute, soare

Cãtã ‘ndzeanã, gione, nu mutrea

Tora hii cu mini sh-cu-a mea vreari

Sh-cãt as fudz dorlu di mini sã-nj ti lja.

13. Sheadi musheata la poartã

Sheadi musheata la poartã,

Le, le, la poartã

Sheadi musheata la poartã

Le, le shi chi-oi-bo-bo.

Cãntã shi adunã iadinã

-Tsi nj-amãnashi hara ta s-yinj?

-Iaram la teta oaspitã!

-Tsi tsinã bunã ma-nj ts-adră ?

-Ljepuru friptu cu stafidz

Sh-pãni frimtatã cu simitsã.

14. Dzuã sh-noapti mi-anyisedz

zboara: Cola Fudulea

iho: Hrista Lupci

Dzuã sh-noapti mi-anyisedz

Lea, vrută cu tini

Dzuã sh-noapti mintea nj-easti

Vrută mash la tini.

Tahina anda-nj mi scol

Cu mintea la tini

Calea pãn’ la poarta ta

Io u-adrai di-asimi.

Tutã noaptea mi uhtai

Feată, lea, feată

Cãnticlu-aestu lu adrai

Feată musheatã.

Cãntic di cãndu-a s-hiu mari

Feată, lea, feată

Ta s- tsu-l cãnt la isuseari

Feată musheatã.

15. Di-ahati ori……..

zboara: Cola Fudulea

iho: Hrista Lupci

Di-ahãti ori ti-am antribatã

Tsi-ai pi suflit, more, feată

Tsi shedz ahãt nãrãitã

Sh-nu mash nã oarã gãilisitã.

Refren: Ai feata mea, ai steaua mea

Aidi feată, aidi-msheată

Aidi s-hii a mea.

Di-ahãti ori ti-am pãlãcãrsitã

S-mutreshtsã niheam la mini

Că bana mea-i dipisită

Fãr’ giuiapea di la tini.

Di-ahãti ori ts-am spus-andreptu

Dzãli sh-noptsã anfãrmãcati

Mi giur cu mãnjli pi cheptu

Că pãn’ la moarti va-nj ti-ashteptu.

16. Bati, vimtul, bati

zboara: Cola Fudulea

iho: Hrista Lupci


Bati, vimtul, bati

Vimtul uscatlu

Bati, vimtul, bati

Vimtul ca turbatlu.

Bati, vimtul, bati

Vimtul pisti hoari

Sh-inima mea, vrută

Arhati nu-shi ari.

Di cãndu, lea, vrută

Inj fudzishi diparti

Zbor nu-am di la tini

Nitsi vãrã carti.

Inima mea, vrută

Inima nj- ascultã

Sh-yin acasã, vrută

S-adrăm dolji numtã.


Refren : Aidi, aidi, lea, feată

Aidi, aidi yinu, vruta mea

17. Vruta mea cu oclji lăi


Vruta mea cu oclji lăi

Cu fatsa hrisusitã

Spuni-nj, feată, ma s-mi vrei

I dip mi-ai agãrshitã.

Spuni-nj, lilici di dor

Tsi shedz pãrãpusitã

Fãrã tini bana mea

Iasti dipisitã.

Cã tse ‘mseata fatsa ta

Sheadi-anvirinatã

Cã tse dolji oclji-ts plãngu

Aspuni-nj, lea feată ?

-Tsi s-ts-aspun, gionli-a meu

Că sh-mini-nj ti-am tu vreari

A mei pi altu vor s-mi da

C-ari ma multã aveari.

-Las –avearea, vruta mea

Shi pãrãpusearea

Sh-yin’ cu mini, steaua mea

VREAREA s-nã hibã AVEAREA!


18. Gionj armãnj, tiniri vlãstari

zboara & iho: NINI

Haidits, gionj armãnj, inshits tu lumi

Di la voi s-avdzãm daima lucri buni.

Refren : Gionj armãnj, tiniri vlãstari

Ti voi nu-ari greu anda-i alumtari

Di la voi Armãnamea-ashteaptã

‘Msheatã numã sã-i dats că-i mileti-aleaptã.

Vini oara-s grim : « Dishteaptã-ti, armãne! »

Shi s-nu minduim mash la dzua di mãne.

La marli sculii mintea a voastã–s hibã

An di an s-avdzãm anvitsats s-amintã

Armãnescul zbor ma nãpoi s-nu-armãnã

Deadun pi a lui tor miletea armãnã.

Di tut naima-n sus s-vrets armãneasca numã

Pirifanj–s purtăm hlambura armãnã.

19. Munte, frate zboara : NUSI TULLIU

iho : NINI


Munte, frate, munte sedz cu sãnãtati

Izvurli tsã plãngu vimtul ma-nj ti bati

Turmili-nj ti-alasã, cuclu nu-nj tsã cãntã

Munte, frate, munte inima nj-u frãmtã.

Inima nj-u frãmtã cãnd mutresc la tini

Iu tsã sunt’ pãdurli di birblj amplini

Avdzã, frate, munte bradzlji cum vãzescu

Mushuteasta adzã canda ts-u jilescu.

Mushuteatsa sãmtã shi alba primuvearã

Cãnd’ pit văiuri s-avdi cãntic dit fluiarã

Di dishteaptã noaptea bacilji la cãsheari

Sh-furlji dit limeri anda lun-ansari.

Munte, frate, munte-ts cãdzu frãndza toatã

Shi doilji oclji tu lăcrãnj greali, greali-anoatã

Puilji a tăi jilescu gionj tsi fug tu xeani

Gionj tsi alasã dinãpoi zuyrãpsiti dzeani.

Zuyrãpsiti dzeani s-fats ca di nãvai

Sh-oclji lăi tsi plãng’ cu lăcrãnj di sivdai

Lăcrãnj tsi tuchescu mushutets di dzani

Cum sunt, munte, frate, featili armãni.

Munte, vrute, munte sedz cu sãnãtati

Inima-nj ti plãndzi, jealea-nj ti stribati

Cãnd ni-aduc aminti ca va-nj mor diparti

Munte, frate, munte bana ari shi moarti.


20. Treamburã luna….

Zboara & iho : Sirma Guci


Treamburã luna

Tu mes di tser

Shi-a mea lilici

Tsi u-am tu per.

Treamburã luna

Pisti virdeatsã

Shi-a meali lăcrãnj

Tsi cad pi fatsã.

Treamburã luna

Pisti pãduri

Shi-a meali arãsi

Di la lãhuri.

Treamburã luna

Tu noapti veara

Sh-cu mini dorlu

Treamburã iara.

Refren : Nj-am un dor a meu

Tsi nu-i di can’ shtiut

Io va-nj ti-ashteptu, vrutlu a meu, vrut

Tini iara s-yini la mini cum tsã yineai

S-mi tsãnj pi bratsã cum mi tsãneai21. Frãmti ninga frãmti

zboara & iho: Sirma Guci


Vruta mea dă-nj mãna

Sh-angãtan la zboarã, le,le

Tut ashi di-msheatã

S-ti-aflu sh-mãni searã.

Sh-tut sum frãndza nuclui

S-nã veaglj di lumi, lele

Altã arãhati

Iu-i ma bun, aspuni?

Frãmti ninga frãmti

Zboarã ninga zboarã

Va li-astupã dorlu, lele

Lishurat v–as chiarã.

Va-ts andredz cusitsã

Va s-iai furca sh-lãna le, le

Io va s-yin ca furlji

Sh-va ts-adar cu mãna

Sã-nj mi-asteptsã sh-mãni

Ca s-yin di la stani le, le

Iu a s-alas mash cãnilji

S-aibã angãtani.

Mãni searã dorlu

Va nã-aducã iara

Frãmti ninga frãmti, le, le

Tut ca tora seara !


22. Tini amari, tini aspuni

zboara & iho : Nushi Vanghele

Ti caftu cafi oarã

Sh-nu pot s-ti aflu io

Mardzina di amari

Inj plãngu a meu caimo.

Dit dzuã sh-pãn’ tu noapti

La tini minduiesc

Ni somnul nu-nj mi-acatsã

Cu tini s-mi anyisedz.

Refren : Tini amari, tini aspuni

Iu iasti, moi, vruta mea ?

Cãtã iu su caftu tora

Că-nj plãndzi inima.

Shideam, mãratlu, singur

Shi-aminti nj-adutseam

Di-anda iaram noi dolji

Sh-tsi multu noi nã vream.

Di-atumtsea tricu ‘nã etã

Sh-di noi nu shtim tsiva

Canda di canã oarã

Nu fum dealihea noi.

23. Iu anchisishi, lea, Lenă


-Iu-anchisishi, lea Le..

I-oi lea Lena lea

Iu-anchisishi Le..

Lenă singurã.

Tora pi ninga searã

I-oi lea Lenă featã-msheatã

Tora pi ninga searã

I-oi lea Lenă, featã hãidipsitã

-Io-anchisii la da..

I-oi lea Lenă lea

Io-anchisii la dada

La dada oaspitã.

Ta sã-nj torcu lãna

I-oi lea Lenă lea

Ta sã- nj torcu sh-lãna

Lãna ti doarã.

Ta sã- nj cosu shi bumbaclu

I-oi lea Lenă featã-msheatã

Ta sã- nj cosu shi bumbaclu

I-oi lea Lenă, featã hãidipsitã.

Ta s-adar arma..

I-oi lea Lenă lea

Ta s-adar arma..

Armata frati- njui.

Ta s-adar sh-tãcã..

I-oi lea Lenă lea

Ta s-adar sh-tãcã..

Tãcãmea di yrambo.


24. DUPA CUMU S-VEADI

zboara: George Perdichi

iho: folclor popular


Dupa cumu s-veadi

Vruta nj -u chirui

Inima sh-u deadi

Cari shtii a cui.

Refren: Lasã, lasã, lasã

Că mini shtiu ghini

Că vruta va s-toarnã

Iara, moi la mini.

Canda di vãr’ oarã

Nu nã cãnãscum

Vdzi. Va- nj crep tri oarã

Vrearea s-featsi scrum.

Mi-adunai cu nãsa

In calea mea inshi

Zbor nu nj -ari dzãsã

Canda- nj mi agãrshi.

Mash cu dultsi zboarã

Ea- nj mi diznirda

Neca “bunã seara”

Tora nu- nj ma da.

Esta vream sã shtibã

Ti ea nu-i tsiva

Mi-agãrshi? As hibã

Iara va- nj mi va!


25. IMSHEATI VRERI

Zboara & iho : Nini

Greu uhteadzã picurarlji

Că lungã fu iarna

Sh-di naua banã s-hãrsescu

Yini primuveara !

Refren : Imsheati vreri sh-mirachi anyeadzã iara

Imsheati vreri sh-mirachi hãrsescu bana.

Pupizi sh-turturi pi darmi

Cãntã dzua tutã

Sh-di harauã njeilji-msheats

Cãti doi s-alumtã.

Pi chilinj di iarbã veardi

Musheat oili s-priimnã

Sh-di fluierli-a picurarlor

Vlãstarlji s-ancljnã.

Tini, ‘msheatã muzichie

Tsi ti-avdzãm vãroarã

Toamna sh-iarna alãxeali

In grai di primuvearã.

Primuvearã, primuvearã

Lunjnã di soari

Dipun-ti pi-anoasti plaiuri

S-facã sãrbãtoari.

26. DA-ÑI MANA TA

zboara & iho : Stelian Arau

Alargu hiu di tini

Shed singur ninga foc

Udălu mari - nj pari

Iuva nu nj -aflu loc.

Refren : Dă- nj mãna ta sh-apleacã-ts lishor

Budzãli di njari

Lăcrãnj pi fatsã s-tsã cadã di dor

Feata ti-a mea vreari.

Tu suflit amintirlii

Cad ca veara ploili

Tu vimtu, tu fãrtunã

Nã chirum noi dolji.

Va- nj ti-ashteptu feată

Va- nj ti-ashteptu seara

Mintănj nj -adar io tora

Sã- ñi ti tornj iara.

27. PROTA VREARI

Va-nji ti-ashteptu pi munti-ndzeanã

La oara cãndu vimtul bati

Iu lutseafirlu di analtu

In Sãrunã-nj mi pitreatsi.

Refren : Prota vreari sã-nj ti-agiungã

Shi s-ti-aducã tu nãpoi

Inima tu chept s-tsã greascã :

Tsi multu nã vream noi doi.

Va s-banam ca tu pirmithi

Tu padurea di asimi

Bana mea-ñi si luñineadza

Lutseafirlu-anlacarmeadza.

Va-ñi ti-ashteptu la fantana

Va-ñi ti-ashteptu feata-armana

Va-ñi ti-ashteptu cu-apa arattsi

Candu Lutseafirlu t treatsi !

28. IESHI, LEA FEATA, LA PURTITSA

prelucrare folclor :Stelian Arau

Ieshi, lea feata la purtitsa, la purtitsa

Cu musheata ta cusitsa,lea cusitsa

Ieshi lea feata tu gardina

Seara candu-i luna mplina

Tini armana, tini buna.

Ieshi, lea feata tu gardina, tu gardina

Seara candu-i luna-mplina, luna-mplina

Sa-ñi ti tsan feata di mana

S-neam pi dzeana la fantana

Tini armana, tini buna.

Sa-ñi ti tsan feata di mana, lea di mana

S-neam pi dzeana la fantana, la fantana

S-na-ambitam cu apa-aratsi

Ca dorlu dit suflit treatsi

Tini armana, tini buna.

Ca dorlu dit suflit treatsi, suflit treatsi

Vrearea noasta u pitreatsi, u pitreatsi

Pi-una cali mash di-asimi

S-banedz feata mash cu mini

Tini armana, tini buna.

29. CANTICLU A NEAUALJEI zboara : Marcu Beza

iho : Hrista Lupci

Mushatili plaiuri

Az dorm tacuti

Navaiuri, navaiuri

S-ashternu pi tuti.

Agalea ca rouiuri

Di albi lilici

Cad peani sh-azboaira

Sh-tu vimtu anyilici.

Dit tserlu tsi nu-avdi

Criparea na-i greaua

Ñiloasa sh-ambara

S-na yiñi alba neaua.

Aclotsi diparti

Iu fara mea s-frandzi

Dipuni shi-astupa

Cararli di sandza.

30. DU-ÑI-TI OARA BUNA

zboara & iho: Gica Godi


Mea, vini oara s-ti marits

Shi fortuma s-tsa iai,

Tu casa xeana, va-ñi ti duts

La gionli-atselu tsi-l vreai.

Refren: Du-ñi-ti oara buna

Du-ñi-ti la casa ta

Pi tuts sa-i tiñiseshtsa

S-hii vruta, hillia mea.

Cuscarlli vinira sa-ñi ti ia,

Nu shedz pi minduiari,

Du-ñi-ti, lea hillie, la casa ta

S-n-ascots pi ihtibari.

Mea, fa-ñi-tsa crutsea sh-anchisea,

Nu sedz parampusita,

Mea, Dumnidza palacarsea

S-ts-agiuta bana tuta.

Ia-ts oara buna sh-anchisea

Pi cali luninata,

S-nu fats di-arshini soia ta

Zilipsita sh-alavdata.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu