joi, 9 februarie 2012

versuri cantitsi


A lea feată, lea muşeată,
Spuni-ţ numa cumŭ ti chiamâ lea,
A lea feată, lea muşeată,
Spuni-ţ numa cumŭ ti chiamâ...
Spuni-ţ numa, cumŭ ti chiamâ
Tini soari, mini luna, lea
Spuni-ţ numa cumŭ ti chiamâ,
Tini soari, mini luna...
Tini soari, mini luna
S-nâ bâgămŭ doi’i câruna, lea
Tini soari, mini luna
S-nâ bâgămŭ doi’i câruna !
S-nâ bâgămŭ doi’i câruna
S-n-aibâ soia tu tińii, lea;
S-nâ bâgămŭ doi’i câruna
S-n-aibâ soia tu tińii...
S-n-aibâ soia tu tińii
Câ nâ himŭ doi’i uidii, lea
S-n-aibâ soia tu tińii
Câ nâ himŭ doi’i uidï
__________________________

I-adunats-vã soia tutã, more,
Tã s-fãtsimu na mari numtã,
Tã s-fãtsimu numt-armaneascã, more,
Laolu tã s-ciuduseascã.
Va s-adunã nicu shi mari, more,
S-veadã nveasta cã-i ti hari.
Ca-i ti hari shi mavrumata, more,
Shi-i di soi alãvdata.
Ca-i ti hari sh-cu ocl'i nirl'i, more,
Tsi-i dumea tihea tu sirni! Trei dipli s-gioaca corlu, more,
S-nu-lu ancapa tutu uborlu.
Socurlu s-gioaca, s-deapira,
Haide, s-traga caplu ca pi para.
Shi soacra sh-canta di haraua, more,
Sh-treac-arãdzli ditu yuneaua.
Ftsets-va crutsea s-prucupseasca, more,
Da, Doamne, s-ankirdaseasca,
Da, lãi Doamne, Dumnidza, o, more,
Nica mari nafãcã!

__________________


Tsi ts-ai tini feata
Perlu neali neali
Pisti frunti arcati
S-pisti sufrântseani
Ah nu stiu mârat di mini
Cum s-adar vruta cu tini
Cum s-tsa grescu io lea vruta
N-iasti mari arshini Tsi ts-ai tini feata
Ochii doau steali
Di nu pot s-agiungu
Vruta pân la iali
Tsi ts-ai tini feata
Boia ca fidana
V-a ti iau lea vruta
Cu tinï-as trec banâ
Ah tini scumpa vruta mea musata
Cum îi lilicea arosi di bujor
Io îni muream ti a ei niata
Nascuta iara mas di dorAh tini scumpa vruta mea musata
Pindu Tsiva nu n-aspuneam si canda
Ahât di multi n-aspuneam
Avdzam cum inima nâ bati
Di ahântu dor tsi nâ aveam Musata vruta mea cu minti
Tsi tut mutrea tu ochii a mei
Cum mi bâshea ni aduc aminti
Anghisam cu ochii in ochii a ei Noaptea shideam mutream la luna
În brata doii nâ tsineam
Plândzeam vâroara di priuna
Di ahât hârsit tsi nâ iaram Când mi astrindzea la cheptu vruta
Agârsheam pi tsi lumi bânedz
Chirut avdzam cum ia ni-aspuni
Cu tini pân la moartï a-s sed______________________
Armâname oamini vruts
Io va voi armâni pi tuts voi armâni
Di una eta him armâni
Dit pâpâni si stripapâni voi armâni

Musati hori avura armânii
M-a li asparsirâ pângânii voi armâni
Musata hoara Gramustea
U-asparsi Ali Pasa voi armâni Moscropolea hoarâ avdzâtâ
Tora iasti si ea chiruta voi armâni
Vini topea u chirurâ
Pit lipidâ u tricura voi armâni

Bachita tu Vârgarie
Tsi s-avea Armâni cu nii voi armâni
Musata hoara s-asparsi
Nâ chiatra di ia nu-armasi voi armâni Multu sed mi minduiescu
Plângu nu pot s-dânâsescu voi armâni
S-asparsirâ a noastri hoari
Multu inima mi doari voi armâni

Doamne câ tse blâstimasi
Hoarili padi li adrasi voi armâni
Ca armânii tsi t-au faptâ
Di ahânti ei au traptâ voï armâni.


Asarnoaptea lea feată
Pi la voi tricu-i
Avdzam măta lea feată
Cum ma blâstima
Câ la mini lea feată
Nu va sâ-ni ti da
Spuni spuni lea feata
Andreptatea
Andreptatea lea feata
Ş’ pistusimea
Mi ariseşţâ lea feata
I mi aradzâ
I cu minï lea feată
Joc ţî faţ

A curi-i atselu murmintu
Tsi shadi anvirinatu
I-a-nostru bun Pârinti
Di grets fu vâtâmatu.

Nj-aducu aminti shi plângu
Dzuua tsi s-vâtâmã.
Inima mea nj-si arupsi
Sândzâlu-nj si-nfârmâcã.

Pushtsâ s-hits voi di grets
Tsi avets cu noshtsâ frats?
Tsi avets cu a noshtsâ frats?
Dzuuâ shi noapti âlj vâtâmats!
___________________

Pãrinteasca Dimãndare
Nã sprigiurã cu foc mare
Frats di mumã shi di-un tatã,
Noi, Armãnj di eta toatã. Dimãndarea Pãrinteascã
Imnul naţional al aromânilor
Constantin Belemace El ãn vatra-lj pãrinteascã
Fumealja s-nu-sh hãriseascã;
Di fumelj curunj s-nu bashe
Njic ãn leagãn si nu-nfashe. Di sum plocile di murmintsã
Strigã-a noshtri bunj pãrintsã:
"Blãstem mari s-aibã-n casã
Cari di limba-a lui s-alasã. Cari-sh lasã limba-a lui
S-lu-ardã pira-a focului,
Si s-dirinã yiu pri loc,
Sã-lj si frigã limba-n foc. Cari fudze di-a lui mumã
Shi di pãrinteasca-lj numã,
Fugã-lj doara-a Domnului
Shi dultseamea-a somnului!"...Makidunia
Iorgoveanu-Mantsu

Di daima alargu di tini
La bãrnu ti port ca apala ....
Sh-maia nu poati ta s-moarã,
U-ngreacã mashi doru di Kavala Kira
 Tu tini adiljie di daima
Trã mini nai' msheata ciudie!
La tini tutu yinu ta sã-ñi dormu
La sinlu di Makidunie! Makidunie, luñinã di steauã,
Pãpãñiljii sh-cu paplu-a meu Mina
Di ets ti cãntarã sh-murirã
Ti "Fciorilji di Samarina". Ñiurizma ta nu mi-alasã
Sã-ñi dormu tu noptsã cu lunã,
Cãravi hii cari mi treatsi
Pritu yisi s-agiungu Sãrunã ... Tini hii partea di mini
Iu Minduiarea lucreadzã
Tu ocljii-a tãi ca luñini
Pãpãñiljii nica bãneadzã!
______________________
Pãpãñiljii-a Melji

Pãpãñiljii-a melji tu muntsã mashi bãnarã,
Fudzea di iarnã, soarili mashi cãfta
Ashitsi-adrarã hoarã dupu hoarã
Sh-tu cathi casã soarli-lu dãnãsea. Tufechea tutu sumu capu - cathi ficioru
Ma vãrnãoarã polimu nu shi-avurã ...
Hãrnirã amirãljii cu cashlu-a loru
Sh-cu lãna oiloru lumea u-nviscurã. Tra s-vearsã sãndzã vãrnãoar' nu vrurã
Ti malãmã, ti locuri sh-ti aveari
Di multi ori ni casã nu shi-avurã
Tra s-aflã iarba bunã ti pãshteari. Arãuri mãri di lapti elj virsa
Ditu stãnurili di tseru aspindzurati
S-nu chearã limba sh-fara anyisa
Shi-analtulu munti lã eara crivati. Pritu yisi-ñi trecu pãpãñiljii-a melji pi-ayalea,
Cãrvãñi, cãrvãñi, -andreptsã ca la numtã,
Ma cãndu l-avdu cãntitsli di jeali
Ca penuri tu inimã-ñi si plãmtã!
_____________________
Adunats-vã soia tutã
Gica Godi

I-adunats-vã soia tutã, more,
Tã s-fãtsimu na mari numtã,
Tã s-fãtsimu numt-armaneascã, more,
Laolu tã s-ciuduseascã.

Va s-adunã nicu shi mari, more,
S-veadã nveasta cã-i ti hari.
Ca-i ti hari shi mavrumata, more,
Shi-i di soi alãvdata.

Ca-i ti hari sh-cu ocl'i nirl'i, more,
Tsi-i dumea tihea tu sirni!
Trei dipli s-gioaca corlu, more,
S-nu-lu ancapa tutu uborlu.

Socurlu s-gioaca, s-deapira,
Haide, s-traga caplu ca pi para.
Shi soacra sh-canta di haraua, more,
Sh-treac-arãdzli ditu yuneaua.

Ftsets-va crutsea s-prucupseasca, more,
Da, Doamne, s-ankirdaseasca,
Da, lãi Doamne, Dumnidza, o, more,
Nica mari nafãcã!

Tsi ts-ai tini feata
Perlu neali neali
Pisti frunti arcati
S-pisti sufrântseani

Ah nu stiu mârat di mini
Cum s-adar vruta cu tini
Cum s-tsa grescu io lea vruta
N-iasti mari arshini

Tsi ts-ai tini feata
Ochii doau steali
Di nu pot s-agiungu
Vruta pân la iali

Tsi ts-ai tini feata
Boia ca fidana
V-a ti iau lea vruta
Cu tinï-as trec banâSamniotisam ,samniotisam
Candu v-as ini samo
Chioatra tu amari si-ni arutsa samniotisam
Si-trandafila tu arina

Cu barca ti-amu samniotisam
V-as inu si-va ti iau
Fara flurii di malma samniotisam
V-as inu si-va ti iau

Samniotisam,samniotisam
Cu ochii lai a tai
Tini ni-adrasi inima mea samniotisam
Patrudzatsi di cumati

Cati steali la ora noau
Ahatsa ficiori v-as ai
S-di-ahanti ori va-ni ti mariti samniotisam
S-tut veduva-s armani

Samniotisam,samniotisam
Ina pi minti buna
Ca va-ni tsa dau in brati s-ai samniotisam
Un ficïor ca varna luna.
_______________________________

STAU NA DZUA TU LIVADI


STAU NA DZUA TU LIVADI
TREATI-UN GIONI DI-NI MI VEADI
DI-ANI DZATII BUNA DZUA
BUNA DZUA MOR MUSATA
NU-AM  VIZUTA AHTARII NEATA
ALBA AROSII CA MIRGEANA
DZASI ZBORLU-L S-TRAPSI CALEA
S-IO MARATAMI MUTREAM VALEA
MUTREAM VALEA S-LACRAMAMU
SI TU SOMNU LU-A NGHISAMU
Armâname oamini vruts
Io va voi armâni pi tuts voi armâni
Di una eta him armâni
Dit pâpâni si stripapâni voi armâni


Musati hori avura armânii
M-a li asparsirâ pângânii voi armâni
Musata hoara Gramustea
U-asparsi Ali Pasa voi armâni


Moscropolea hoarâ avdzâtâ
Tora iasti si ea chiruta voi armâni
Vini topea u chirurâ
Pit lipidâ u tricura voi armâni


Bachita tu Vârgarie
tsi s-avea Armâni cu nii voi armâni
Musata hoara s-asparsi
Nâ chiatra di ia nu-armasi voi armâni


Multu sed mi minduiescu
Plângu nu pot s-dânâsescu voi armâni
S-asparsirâ a noastri hoari
Multu inima mi doari voi armâni


Doamne câ tse blâstimasi
Hoarili padi li adrasi voi armâni
Ca armânii tsi t-au faptâ
Di ahânti ei au traptâ voi armânï
_______________________________

.:: Pindu - Ah moi tini feata ::.

Tuta lumea i`mi mi`antreaba
Catze feata io ti voi
Ca tini ti`aradzi di mini
Ti fatz feata ca mi vrei
Ah moi tini feata
Spuni`mi mas mi vrei
S`nu ti`arazi di mini
S`planga ochii`a mei
Asculta lea vruta mea
Dorlu`a meu io va tza spun
Ca noi doii mas na luam
Tuta Bana s`him deadun
Haide deadi iarba lea anvirdzasti,
Haide ca tricu lea imshatlu Pasti,

Haide deadi iarba deadi avlia
Haide iati cupia lea di CEAMURLIA
Haide deadi iarba deadi avlia
Haide iati cupia lea di CEAMURLIA
*
Haide deadi iarba lea loclu tutu
Haide iati cupia di BEIDAUD
Haide deadi iarba lea loclu tutu
Haide iati cupia di BEIDAUD
*
Haide deadi iarba lea sari nelu
Haide iati cupia di TISTIMELU
Haide deadi iarba lea sari nelu
Haide iati cupia di TISTIMELU
*
Haide deadi frundza lea deadi iarba
Haide iati cupia di ISCHIBABA
Haide deadi frundza lea deadi iarba
Haide iati cupia di ISCHIBABA
*
Haide deadi iarba lea campulu tutu
Haide iati cupia di TECHIRGHIOL
Haide deadi iarba lea campulu tutu
Haide iati cupia di TECHIRGHIOL
*
Haide deadi iarba lea verdzi in dzeani
HAide iati cupii di HAGILARI
Haide deadi iarba lea verdzi in dzeani
HAide iati cupii di HAGILARI
*
Haidi nei`s frig s`fati cor mari
Haidi ti ghineata tu armanamï
___________________________
O voi Armani macidonean
Pana candu v-as durnitsi

O pana candu,va lai v-as durnitsi
Nica nu va distiptatsi

O nica nu va distiptatsi
Limba voasta s-va cantatsi

O limba voasta ,voasta s-va cantatsi
Ca noi him armani curatsi

O ca noi him armani,armani curatsi
Di Hristolu patidzatsï.
Vini oara s-anchisescu
Plangu lailu mi jilescu
Ca va-ni fug tu xeani
tora tu giunami
Tini arau lea vruta
crep di arau

Haidi baga vruta prandzul
Z-ina soia sa-ni mi planga
Dumnidzalu-i mari
Stii lea a mea turnari
Ti-ni arau lea vruta crep di arau

Voi sot io vâ palacarsescu
Plangu lailui mi jilescu
ia ca-si vini oara
sa ni trag mini calea
Ti-ni arau lai sot
crep di arau

vruta ti palacarsescu
tindi mana sa-ni ti mescu
S-ani ti bas pi franti
sa-mi adut aminti
Ti-ni arau lea dado, crep di arau

Ta grescu nica una oara
haidi iesi vruta nafoara
sa-ni ti acat di mana
sa-ni ori oara buna
Ti-ni arau lea vruta, crep di arau

oara buna greu mari
dumanitli a ta turnari
diparti di tini
bana mea-i la tini
Ti-ni arau lai vrute, crep di arau
___________________________
Na seara armana s-dipunea
Din sus di pi-una dzeana
Cu furca,armana more tut turtea
Cu furca-n barnu,arman more tut turtea

Cu furca-n barnu tut turtea
Ca fuslu vrea t-as umpla
Si-n cali,armanlu gioni u-astipta
In cali gionli,in cali gionli u-astipta

In cali gionli u-astipta,
Anamisa di caiuri,armana
Di iu ini armana s-di-iu dipuni,lea imseata armana
Di-iu ini armana s-di-iu dipuni

Di la calivi inu asi
La oi tora-ni mi ducu,lai gione
S-aduca pani ti picurar,la oili tuti
S-aducu pani ti pïcurar.
________________________
Alargu hiu di tini
Sedu singur ninga focu
Udalu mari-ni pari
Singuru nu-ni aflu locu

Refren:
Da-ni mana ta
Si-apleacatsa lisoru
Budzali di niari
Lacrini pi fatsa
S-tsa cada di doru
Feata di-a mea vreari

Tu suflitu minduierili
Cadu ca veara ploili
Tu vintu si-tu furtuna
Na chirum noi doi.

Refren:
Da-ni mana ta
Si-apleacatsa lisoru
Budzali di niari
Lacrini pi fatsa
S-tsa cada di doru
Feata di-a mea vrearï
Treili inveasti….
Pitu gardina ma si priimna
Imna arada,arada,arada
Intr-ochlii nu-s mutrea

Ma ca-nveasta-l Andoni
Cana lea nu-si iara
Cu alica fustani lunga
Di padi didea

Asarnoaptea .....
La fantana apa s`ascutea
Ma u stie, ma`u vidzu
S`ma u canascu.

Gionli-a ei di ambitatu
Dusi lea di` u taie
Tahina anda si-scula
Dusi lea di `u plandzea.

Scoal` lea-nveasta,
Scoal` lea buna,scoal` lea pirdica
S`ti`alacsestsi, s`mi marescu
Minï maratlu.
Sivdilina feata,tsi-ni ti doari caplu (x2)

Caplu nu-mi doari ni tsiva nu-ni amu

Dumnidzau su bati tini hitai muma

Ca-ni mi deadi alargu,ti unu gioni nicu

Ti unu gioni nicu cat unu ficiuricu

Anchisescu-n treapa ini dupu mini

Ini dupu mini ici tsava nu-ni dzatsï.

A curi-i atsel murminti
Tsi sadi-nvirinat
I-a nostu bun parinti
Haralambie-al armasu

Ni-aducu aminti s-plangu
Dzua tsi-s vatama
Inima mea-ni s-arupsi
Sandzalu-ni s-anfarmaca

Pustsa sitsi voi di gretsa
Tsi-avetsa cu-a nostsa fratsa
Tsi-avetsa cu-a nostsa fratsa
Dzua si-noapti vatamatsa

Ah Doamne Dumnidzalim
Tsi hiu parapusitu
Nu mi harsii la fciorii
Murii ca di pirmitu

Si-avea fcior-ansuratu
Si-altu tsi-s isusi
Mitra s-dusi murilu
S-la hiisu nu-si harsi

Hoara tuta adunat
La nunta m-as mutrea
Videau ei tuta soia
M-as Mitra nu-s videa

Singur anchisa-n casa
Tzal Mitra m-as sidea
La el ea-s minduia
Dzua s-noaptï tut plandzea
__________________________
Nunti mari s-fatsi-n hoara
Pitritsetsi habari
Un gioni arman s-ansoara
El gioni cu hari,el gioni ca soari.

Refren:
Du-mi,du-mi aeroplane
La sivdaia mea
Du-mi,du-mi aeroplane
S-mi-ancurunu cu ea
Du-mi,du-mi aeroplane
La haraua mea

Aseara la tilifoni
Ini gri vruta mea
Mi pitrunsi la izvoari
Dulti ca neaua

Refren

Incalicai io aeroplanlu
La vruta sa-ni negu
Ca tora s-adra el anlu
Di-anda io nu-u vedu

Refren

Calisiti tu noaua hoari
Nuntari multi z-ina
Habarili di pi la hoari
Fugu si-s dirïna.

Refren
____________________-A lea feată, lea muşeată,
Spuni-ţ numa cumŭ ti chiamâ lea,
A lea feată, lea muşeată,
Spuni-ţ numa cumŭ ti chiamâ...
Spuni-ţ numa, cumŭ ti chiamâ
Tini soari, mini luna, lea
Spuni-ţ numa cumŭ ti chiamâ,
Tini soari, mini luna...
Tini soari, mini luna
S-nâ bâgămŭ doi’i câruna, lea
Tini soari, mini luna
S-nâ bâgămŭ doi’i câruna !
S-nâ bâgămŭ doi’i câruna
S-n-aibâ soia tu tińii, lea;
S-nâ bâgămŭ doi’i câruna
S-n-aibâ soia tu tińii...
S-n-aibâ soia tu tińii
Câ nâ himŭ doi’i uidii, lea
S-n-aibâ soia tu tińii
Câ nâ himŭ doi’i uidï
______________________

Tsi ts-ai tini feata
Perlu neali neali
Pisti frunti arcati
S-pisti sufrântseani

Ah nu stiu mârat di mini
Cum s-adar vruta cu tini
Cum s-tsa grescu io lea vruta
N-iasti mari arshini

Tsi ts-ai tini feata
Ochii doau steali
Di nu pot s-agiungu
Vruta pân la iali

Tsi ts-ai tini feata
Boia ca fidana
V-a ti iau lea vruta
Cu tinï-as trec banâ
Ghini vinishi-nveasta noaua, ghini vinishi Dumnidza s-tzi lunineadza calea tzi anchisishi Ghini vinishi-nveasta noaua, ghini vinishi Dumnidza s-tzi lunineadza calea tzi anchisishi
Agapi, mari agapi voi doi s-avetz,
Cu doru s-cu mirachi bana s-u tritzetz.
Agapi, mari agapi voi doi s-avetz ,
Cu dor s-cu mirachi bana s-u tritzetz
Di la a tai parintzi buni cara fudzishi,
Tu aesta casa tinisita ghini vinishi.
Agapi, mari agapi voi doi s-avetz ,
Cu dor s-cu mirachi bana s-u tritzetz.
Agapi, mari agapi voi doi s-avetz,
Cu dor s-cu mirachi bana s-u tritzetz.
Masa ii dzasi "Oara buna hia mea",
Soacra-i dzasi "Ghini vinishi lea nveasta mea."
Agapi, mari agapi voi doi s-avetz,
Cu dor s-cu haraua bana s-u tritzetz.
Tiniri voi s-avetz agapi, mari agapi,
Bana lunga shi sanatati , bana shi sanatati.
Agapi, mari agapi voi doi s-avetz,
Cu dor s-cu haraua bana s-u tritzetz.
________________________________
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu