joi, 27 septembrie 2012

BEIDAUD


COMUNA BEIDAUD
DESCRIEREA LOCALITĂłII
Comuna Beidaud se învecinează la  nord cu teritoriul comunei Stejaru, la est cu teritoriul comunei Baia,la sud cu judeŃul ConstanŃa si la vest cu teritoriul comunei  Casimcea.
Legătura între Beidaud şi Municipiul Tulcea se face prin DN22 Tulcea - Două Cantoane şi DJ222 Două Cantoane  - Beidaud. DistanŃa de la Beidaud la municipiul Tulcea este de 61 km.
Sub raport climatic - clima continentala,de stepa,  veri fierbinti cu precipitatii slabe; ierni nu prea reci-cu viscole puternice; temperatura medie anuala 10,8°C; cantitatea medie de precipitatii 400-500mm/mp anual.
Comuna are în componenŃă 3 sate: Beidaud, reşedinŃade comună, Neatârnarea şi Sarighiol de Deal.
1. POPULAŢIA
Conform ultimului recensământ realizat în teritoriul administrativ al comunei Beidaud se înregistrau
1821 locuitori. Principalele etnii la recensământul populaŃiei din 18 martie 2002:
•  Români – 1513 persoane
•  Aromâni – 234 persoane
•  Rromi – 72 persoane
2. INFRASTRUCTURA
a. Drumuri
Legătura rutieră directă cu municipiul Tulcea, se face prin DJ 222 şi DN 22 (E87).
Teritoriul administrativ al comunei este tranzitatde DJ 222 pe o lungime de 12,3 km şi
DJ 222 E pe o lungime de 4,0 km. Pentru reabilitarea celor două tronsoane de drum
judeŃean în anul 2009 s-a început procedura pentru  întocmirea proiectelor de execuţie.
Lucrările se preconizează să înceapă în anul 2010.
Drumurile comunale care asigură legătura între localităŃile componente ale comunei sunt:
-  DC 19: Baia – Beidaud; 5 km pe teritoriul comunei. Este din pământ şi propus
pentru execuţie.
-  DC 24: Sarighiol de Deal – Neatârnarea în lungime de 6 km. Este din pământ
şi propus pentru execuţie.
-  DC 25: Neatârnarea – Stejaru, 2,5 km pe teritoriul  comunei. Este pietruit şi
propus pentru modernizare.
Reţeaua stradală a comunei însumează 30,8 km drumuri din pământ în stare foarte rea din care :   11,6 km în localitatea Beidaud ; 7,82 km în Sarighiol de Deal şi 11,38 km în Neatârnarea.
Există un studiu de fezabilitate pentru un proiect  de execuţie a drumurilor comunale şi străzilor din cele trei localităţi în valoare totală de 3,3 milioane lei.
b. Apă şi canal
Comuna Beidaud nu dispune în prezent de canalizare sau de studii de fezabilitate pentru proiecte
de realizare a reţelei de canalizare sau de racordare la o staţie de epurare.
Situaţia alimentărilor cu apă în Beidaud se prezintă astfel (conform evidenţei Consiliului Judeţean
Tulcea):
- alimentare cu apă în Sarighiol de Deal, prin HG 687/1997, finalizată, PIF 2006;
- în cazul localităţilor Beidaud şi Neatârnarea există studii de fezabilitate pentru reabilitarea şi
extinderea sistemului, proiectele fiind programate pentru finalizare în 2011.
c. Comunicaţii
Infrastructura de telecomunicaţii este acoperită petoate căile: telefonie fixă şi mobilă, televiziune
prin cablu şi internet, gradul de acces fiind de 10% în cazul telefoniei fixe, 90% telefonie mobilă şi
televiziune prin cablu. Conexiunea la internet esteprezentă în instituţia Primăriei şi în şcoală.
d. Deşeuri
Comuna Beidaud este membră în „Asociaţia de Dezvoltare Interjudeţeană a Infrastructurii de
Deşeuri menajere” Tulcea, organism ce are ca obiectiv general monitorizarea, supervizarea şi
implementarea „Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Tulcea”, proiect finanţat
din fonduri europene nerambursabile, prin POS Mediu.
3. FINANłE LOCALE
În anul 2009, în bugetul comunei a fost prevăzută suma de 2.797.000 lei, atât la venituri cât şi la
cheltuieli.
Management de proiect
Numărul de proiecte necesare comunităţii este considerat a fi de 6 proiecte. Pentru toate acestea
există studii de fezabilitate, unele fiind în prezent în faza de implementare şi Primăria consideră că
cel puţin jumătate pot obţine finanţare prin fonduri structurale. Impedimentul principal în dezvoltarea
de proiecte locale este lipsa consultanţei privind sursele de finanţare nerambursabile.
Comuna nu dispune de o strategie de dezvoltare locală care să cuprindă priorităţile de dezvoltare
ale comunei.
4. ACTIVITĂŢI ECONOMICE
Sectorul economic cu cea mai rapidă creştere din localitate este zootehnia. Şansele cele mai
ridicate de dezvoltare în viitor sunt atribuite însă proiectelor de investiţii în producţia de energie
eoliană. Agricultura şi sectorul primar înregistrează un declin rapid.
Cel mai atractiv factor caracteristic mediului de afaceri pentru potenţialii investitori este avantajul
specific oferit de potenţialul eolian. În această direcţie, Primăria a încheiat un contract de asociere
în participaţiune cu o firmă pentru constituirea unui parc eolian de 100 MW.

Un factor descurajant îl constituie starea necorespunzătoare a sistemului de irigaţii, element ce
ridică obstacole practicării agriculturii.
Mediul de afaceri s-a îmbunătăţit în ultimii 3 ani  iar dinamica economică a localităţii poate fi
caracterizată prin stabilitate.
5. PREOCUPĂRI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ
Comuna Beidaud face parte din Asociaţia Comunelor Baia-Beidaud-Stejaru, partenere în proiecte
de reabilitare a infrastructurii rutiere.
Autorităţile locale consideră că proiectele prioritare pentru dezvoltarea comunei sunt modernizarea
serviciilor publice, alimentarea cu apă şi reabilitarea infrastructurii rutiere.

6. RESURSE NATURALE GENERALE
Resursele de subsol
Comuna conţine resurse de şisturi verzi, calcare şi loess. Repartiţia concretă, în suprafaţă, a
acestor componente şi stabilirea amplasamentelor unor eventuale cariere pot fi făcute numai prin
cercetări geologice amănunţite.
Deşi şisturile verzi se ivesc aproape peste tot de  sub pătura acoperitoare de loess, cele mai mari
resurse se găsesc între localităţile Beidaud şi Sarighiol de Deal, la sud-est de cea de-a doua şi în
jurul localităţii Neatârnarea (exceptând partea de  sud-vest, acoperită de loess). Condiţiile de
exploatare sunt foarte bune iar resursele existentesunt imense.
Loessul, sau depozitele loessoide, este omniprezent pe teritoriul comunei acoperind în cea mai
mare parte şisturile verzi. Ca urmare a marii sale răspândiri şi resursele sunt extrem de mari.
Calcareleau o răspândire restrânsă, fiind semnalate în dealul Tăuşan, existent în partea de nord a
localităţii Sarighiol de Deal.
Exploatările de substanţe minerale solide
Din cele trei localităţi componente ale comunei se cunosc exploatări doar la Sarighiol de Deal. Aici,
în partea nordică a localităţii, în cariera Dealul  Tăuşan, s-a extras un calcar vânăt, existent sub o
suită de calcare marmorate roşietice, cenuşii şi albe, dolomitice cu structura fin cristalină.
7. DIRECłII DE ACŢIUNE RECOMANDATE (Studiu realizatde Grupul de Economie Aplicată –
2008)
Analiza SWOT, prezentată mai sus, evidenţiază sintetic problemele majore cu care se confruntă
comuna. Plecând de la analiza SWOT putem identificaposibile direcţii strategice de acţiune în
vederea diminuării impactului problemelor identificate asupra dezvoltării durabile a comunei.
I.  REALIZAREA ŞI EXTINDEREA REłELELOR DE APĂ ŞI CANALIZARE
Primăria a identificat importanţa strategică a extinderii sistemelor de alimentare cu apă şi realizarea
unui sistem de canalizare funcţional şi are planificate proiecte în acest sens. Considerăm că este
prioritar să se deruleze un proiect de realizare/extindere a reţelelor de alimentare cu apă şi
canalizare, cu finalizare în perioada 2008-2013. ţinând cont că se manifestă tendinţe de emigrare
a populaţiei, comuna trebuie să furnizeze servicii  publice de bază pentru a-şi păstra locuitorii şi
atrage noi locuitori. Plecăm de la premisa că dezvoltarea sa durabilă curentă şi ulterioară (şi
păstrarea locuitorilor şi atragerea de noi locuitori) este direct legată de existenţa infrastructurii.Pe
lângă aceste argumente, infrastructura de bază (reţele de apă, canalizare, drumuri) se înscrie în
priorităţile Uniunii Europene privind noile state membre, cerinţe reflectate şi în programele şi
strategia de dezvoltare a României.

Surse de finanţare:  Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Măsura 322 „Renovarea,
dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi
punerea în valoare a moştenirii rurale”, fonduri proprii şi/sau atrase (credit bancar).
II.  DEZVOLTAREA SECTORULUI AGRICOL ŞI ZOOTEHNIC
Comuna dispune de un potenţial agricol şi zootehnicsemnificativ dar insuficient valorificat.
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) încurajează dezvoltarea sectorului agricol şi
silvic prin sprijinirea creşterii competitivităţii  entităţilor (IMM-uri, asociaţii de producători) care
activează în domeniu. Axa 1 a PNDR „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” prin
Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” şi Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a
produselor agricole şi forestiere” sprijină iniţiativele în domeniu.
Pe baza acestor observaţii şi a problemelor identificate, recomandăm ca Primăria să desfăşoare
sesiuni de informare a unităţilor şi agenţilor agricoli privind oportunităţile de dezvoltare existente.
Primăria trebuie să joace un rol de catalizator în  acest proces întrucât există informaţii conform
cărora producătorii sunt derutaţi, neinformaţi privind şansele existente. O altă măsură propusă este
încurajarea asocierii producătorilor mici, pe baza  intereselor comune şi posibilităţilor individuale
limitate, în vederea creşterii expertizei şi puterii acestora.
Surse de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa1 „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic”, Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” şi Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere.”
8. DATE DE CONTACT
Primăria Comunei BEIDAUD, cod 827010
Primar Constantin CAMBURI – P.D.L.
Telefon 0240/564848

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu