joi, 27 septembrie 2012

Lea hoarâ armâneascâ....-Casa'alu papu

Cum dzâsi paplu Hrista Lupci :

Di cându iasti eta dorlu di hoarâ`i greu ,
 C'ashi`i ascris armânlui shi`i datu di Dumnidzău!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu