joi, 27 septembrie 2012

De-alu paplui Hrista LupciLea hoarâ’armaneascâ


Di cându iasti eta dorlu di hoarâ`i greu
Ashi`i ascris armânlui shi`i dat di Dumnidză!
Di cându iasti eta dorlu di hoarâ`i greu
Ashi`i ascris armânlui shi`i dat di Dumnidză!

Cât ti voi, cât ti voi, lea hoară armâneascâ,
Armânjii pri`iu as ducâ ei nu`ari s`ti agârsheascâ!
Cât ti voi, cât ti voi, îmsheatâ feată armânâ
Priu va nedz, priu va z`inhi seara la fântânâ!

Cu pârpodz di lânâ, cu câciuli`n cap
Nu ni iara arcoari ni tu chiro anghitsat!
Cu pârpodz di lânâ, cu câciuli`n cap
Nu ni iara arcoari ni tu chiro anghitsat!

Cât ti voi, cât ti voi, lea hoară armâneascâ,
Armânjii pri`iu as ducâ ei nu`ari s`ti agârsheascâ!
Cât ti voi, cât ti voi, îmsheatâ feată armânâ
Priu va nedz, priu va z`inhi seara la fântânâ!

Di nhiercuri pânâ nhiercuri numtsâli s`tsâneau
Oh, tsi gimbushi mari, tsi mari cor s`adra!
Di nhiercuri pânâ nhiercuri numtsâli s`tsâneau
Oh, tsi gimbushi mari, tsi mari cor s`adra!

Cât ti voi, cât ti voi, lea hoară armâneascâ,
Armânjii pri`iu as ducâ ei nu`ari s`ti agârsheascâ!
Cât ti voi, cât ti voi, îmsheatâ feată armânâ
Priu va nedz, priu va z`inhi seara la fântânâ!

Nhi`aduc aminti daima di când` iaram ma nhic
Cându tsâneam în casâ oaia cu nhiel ciruc!
Nhi`aduc aminti daima di când` iaram ma nhic
Cându tsâneam în casâ oaia cu nhiel ciruc!

Cât ti voi, cât ti voi, lea hoară armâneascâ,
Armânjii pri`iu as ducâ ei nu`ari s`ti agârsheascâ!
Cât ti voi, cât ti voi, îmsheatâ feată armânâ
Priu va nedz, priu va z`inhi seara la fântânâ!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu